MUNIT (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) MUNIT v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Pro zadanou dimenzi vrátí jednotkovou matici.

Syntaxe

MUNIT(dimenze)

Syntaxe funkce MUNIT má následující argumenty:

Dimenze:    Povinný argument. Dimenze je celé číslo udávající dimenzi jednotkové matice, která se má vrátit. Vrací matici. Dimenze musí být větší než nula.

Funkce MUNIT používá následující rovnici:

Rovnice funkce Munit

Poznámky:

  • Pokud je dimenze hodnota rovna nebo menší než nula, vrátí funkce MUNIT chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledkem je tato matice 3×3 v buňkách C2:E4.
'=MUNIT(3) Vrátí jednotkovou matici pro 3 dimenze. =MUNIT(3) =MUNIT(3) =MUNIT(3)
=MUNIT(3) =MUNIT(3) =MUNIT(3)
=MUNIT(3) =MUNIT(3) =MUNIT(3)

'=SOUČIN.MATIC({1;3|5;12};MUNIT(2))={1;3|5;12}

Funkci MUNIT můžete použít jako argument jiných maticových funkcí, jako například s funkcí SOUČIN.MATIC, jak je uvedeno v příkladu. =SOUČIN.MATIC({1;3|5;12};MUNIT(2))={1;3|5;12}

Poznámka: Aby výsledkem byla matice 3×3, vzorec v buňkách C2:E4 musí být zadán jako matice stisknutím Ctrl+Shift+Enter.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online