ISFORMULA (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) ISFORMULA v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Zkontroluje, zda na buňku obsahující vzorec vede odkaz, a vrátí hodnotu PRAVDA nebo NEPRAVDA.

Syntaxe

ISFORMULA(odkaz)

Syntaxe funkce ISFORMULA má následující argumenty:

  • Odkaz:    Povinný argument. Odkaz je odkaz na buňku, kterou chcete testovat. Odkazem může být odkaz na buňku, vzorec nebo název, který odkazuje na buňku.

Poznámky:

  • Pokud není odkaz platným typem dat, jako je například definovaný název, který není odkazem, funkce ISFORMULA vrátí chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek
=DNES() Vrátí hodnotu PRAVDA, protože =DNES() je vzorec. PRAVDA
7 Vrátí hodnotu NEPRAVDA, protože 7 je číslo a ne vzorec. NEPRAVDA
Ahoj! Vrátí hodnotu NEPRAVDA, protože Ahoj! je text a ne vzorec. NEPRAVDA
=3/0 Vrátí hodnotu PRAVDA, protože buňka obsahuje vzorec, i když dělení nulou způsobí chybu. PRAVDA

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online