Grafy

Grafy jsou vzhledově přitažlivé a zvýrazňují porovnání, vzory a trendy dat. Namísto procházení několika sloupců čísel na listu stačí letmý pohled k tomu, abyste například zjistili, zda prodej za čtvrtletí stoupá nebo klesá či jaký je skutečný prodej v porovnání s plánovaným.

Graf.

ZobrazitVytváření grafů

Graf můžete vytvořit na samostatném listu nebo jako vložený objekt na listu. Lze jej také publikovat na webové stránce. Chcete-li vytvořit graf, musíte nejprve na listu zadat jeho data. Potom tato data vyberte a pomocí Průvodce grafem postupujte procesem výběru typu grafu a dalších možností grafu, nebo pomocí panelu nástrojů Graf vytvořte základní graf, který můžete později formátovat.

Data listu a graf

Popisek 1   Data z listu

Popisek 2   Graf vytvořený na základě dat z listu

Kontingenční graf představuje interaktivní souhrn dat ve formátu grafu. Vytváří se jiným způsobem než běžné grafy aplikace Microsoft Excel. Po vytvoření kontingenčního grafu můžete zobrazit různé úrovně podrobností nebo změnit rozložení grafu přetažením jeho polí a položek.

ZobrazitZobrazení dat listu v grafu

Graf je propojen s daty listu, z nichž je vytvořen, a při změně těchto dat se automaticky aktualizuje.

Zobrazení dat listu v grafu

Popisek 1   Datová značka

Popisek 2   Hlavní mřížka

Popisek 3   Názvy kategorií

Popisek 4   Názvy datových řad grafu

Datová značka:     Každá datová značka (Datová značka: Pruh, plocha, tečka, výseč nebo jiný symbol v grafu představující jediný datový bod nebo jedinou datovou hodnotu buňky listu. Související datové značky v grafu tvoří datovou řadu.) představuje jedno číslo uvedené na listu. Datové značky používající jednotný vzorek představují jednu datovou řadu (Datová řada: Související datové body zakreslené v grafu. Každá datová řada v grafu má jedinečnou barvu nebo vzorek a je uvedena v legendě grafu. V grafu můžete zobrazit jednu nebo více datových řad. Výsečové grafy obsahují pouze jednu datovou řadu.). V příkladu výše představuje datová značka umístěná zcela vpravo hodnotu skutečného množství za 2. čtvrtletí o velikosti 99.

Hlavní mřížka: Aplikace Microsoft Excel vytváří hodnoty os na základě dat na listu. Všimněte si, že hodnoty na osách ve výše uvedeném příkladu sahají od 0 do 120 a zahrnují tak rozsah hodnot na listu. Hlavní mřížky (Mřížky v grafech: Čáry, které můžete přidat do grafu, chcete-li usnadnit prohlížení a vyhodnocení dat. Mřížky mají počáteční body ve značkách na ose a protínají celou oblast grafu.) označují hlavní intervaly na osách. V grafu lze také zobrazit vedlejší mřížky, které označují intervaly mezi hlavními intervaly.

Názvy kategorií:     Jako názvy kategorií se na osách používají záhlaví sloupců nebo řádků. V příkladu výše se záhlaví řádků Čtv1 a Čtv2 zobrazují jako názvy os kategorií.

Názvy datových řad grafu:     Záhlaví sloupců nebo řádků uvedená u dat na listu se také používají jako názvy řad. Zobrazují se v legendě (Legenda: Pole určující vzorky nebo barvy přiřazené datovým řadám nebo kategoriím v grafu.) grafu. V příkladu výše se záhlaví řádků Plánované a Skutečné zobrazují jako názvy řad.

Popisy grafu:     Umístíte-li ukazatel myši na položku v grafu, zobrazí se popis grafu obsahující název položky. Pokud ukazatel umístíte například na položku Legenda, zobrazí se popis grafu obsahující slovo Legenda.

ZobrazitVložené grafy a listy s grafem

Graf můžete vytvořit na samostatném listu (List s grafem: List sešitu, který obsahuje pouze graf. List s grafem je vhodné použít v případě, že chcete zobrazit graf nebo kontingenční graf odděleně od dat v listu nebo v kontingenční tabulce.) nebo jej vložit na aktuální list (Vložený graf: Graf umístěný na list, nikoli na samostatný list s grafem. Vložené grafy je vhodné použít v případě, že chcete zobrazit či vytisknout graf nebo kontingenční graf společně se zdrojovými daty nebo s jinými informacemi obsaženými v listu.). V obou případech je graf propojen se zdrojovými daty v listu. Při aktualizaci dat na listu je tedy aktualizován i graf.

Vložené grafy:     Vložený graf se považuje za grafický objekt a ukládá se jako součást listu, na kterém je vytvořen. Vložené grafy použijte v případě, že chcete zobrazit nebo vytisknout jeden či více grafů společně s daty na listu.

Vložený graf

Listy s grafem:     List s grafem je samostatný list sešitu, který má svůj vlastní název. List s grafem použijte, chcete-li zobrazit nebo editovat rozsáhlé či složité grafy odděleně od dat na listu, nebo v případě, že chcete při práci na listu ušetřit místo na obrazovce.

List s grafem
 
 
Platí pro:
Excel 2003