FLOOR.MATH (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) FLOOR.MATH v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty..

Syntaxe

FLOOR.MATH(číslo;významnost;režim)

Syntaxe funkce FLOOR.MATH obsahuje následující argumenty.

  • Číslo    Povinný argument. Číslo, které má být zaokrouhleno směrem dolů.
  • Významnost:    Volitelný argument. Hodnota, na jejíž násobek chcete číslo zaokrouhlit.
  • Režim:    Volitelný argument. Určuje směr zaokrouhlování záporných čísel (směrem k 0 nebo od ní).

Poznámky:

  • Ve výchozím nastavení jsou kladná desetinná čísla zaokrouhlována směrem dolů na nejbližší celé číslo. Například číslo 6,3 je s použitím výchozího argumentu Významnost (1) zaokrouhleno dolů na 6.
  • Záporná desetinná čísla jsou ve výchozím nastavení zaokrouhlována na nejbližší celé číslo směrem od nuly. Například číslo -6,7 je zaokrouhleno na -7.
  • Směr zaokrouhlování záporných čísel změníte, pokud jako argument Režim zadáte 0 nebo záporné číslo. Například při použití argumentů Významnost 1 a Režim -1 bude číslo -6,3 zaokrouhleno směrem k 0 na -6.
  • Argument Významnost zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo, které je násobkem tohoto argumentu. Výjimkou je, když je zaokrouhlováno celé číslo. Zadáte-li například jako argument Významnost hodnotu 3, bude číslo zaokrouhleno dolů na nejbližší násobek 3.
  • Pokud při dělení čísla argumentem Významnost s hodnotou 2 nebo vyšší zůstane zbytek, je výsledek zaokrouhlen směrem dolů.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis (výsledek) Výsledek
=FLOOR.MATH(24,3;5) Zaokrouhlí 24,3 dolů na nejbližší celé číslo, které je násobkem 5 (20). 20
=FLOOR.MATH(6,7) Zaokrouhlí 6,7 dolů na nejbližší celé číslo (6). 6
=FLOOR.MATH(-8,1;2) Zaokrouhlí -8,1 dolů (směrem od 0) na nejbližší celé číslo, které je násobkem 2 (-10). -10
=FLOOR.MATH(-5,5;2;-1) Zaokrouhlí -5,5 směrem k 0 na nejbližší celé číslo, které je násobkem 2, přičemž směr zaokrouhlování se obrátil pomocí nenulového argumentu Režim (-4). -4

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online