EOMONTH

Vrátí pořadové číslo data posledního dne v měsíci, který je o zadaný počet měsíců před nebo za hodnotou argumentu začátek. Funkci EOMONTH lze použít k výpočtu dat splatnosti, která připadají na poslední den měsíce.

Pokud tato funkce není k dispozici a vrací chybovou hodnotu #NÁZEV?, nainstalujte a spusťte doplněk Analytické nástroje.

ZobrazitJak?

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Doplňky.
 2. V seznamu Dostupné doplňky zaškrtněte políčko u položky Analytické nástroje a klepněte na tlačítko OK.
 3. V případě potřeby postupujte podle pokynů k instalačnímu programu.

Syntaxe

EOMONTH(začátek;měsíce)

Argument začátek představuje počáteční datum. Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Zadáte-li kalendářní data jako text, může dojít k problémům.

Měsíce     je počet měsíců před či po datu určeném argumentem začátek. Kladná hodnota vyjadřuje počet měsíců po výchozím datu, záporná počet měsíců před výchozím datem.

 • Pokud argument měsíce není celé číslo, bude zkrácen.

Komentář

 • Aplikace Microsoft Excel ukládá kalendářní data jako pořadová čísla, takže je lze používat při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900. Aplikace Microsoft Excel pro systém Macintosh používá jako výchozí jiný systém kalendářních dat.
 • Jestliže argument začátek není platné kalendářní datum, vrátí funkce EOMONTH chybovou hodnotu #NUM!.
 • V případě, že součet argumentů začátek a měsíce určuje neplatné datum, vrátí funkce EOMONTH chybovou hodnotu #NUM!.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

ZobrazitJak?

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.
 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy. Nevybírejte řádek ani záhlaví sloupců. 

Výběr příkladu z nápovědy

Výběr příkladu z nápovědy
 1. Stiskněte klávesy CTRL+C.
 2. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.
 3. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo v nabídce Nástroje přejděte na příkaz Závislosti a klepněte na příkaz Režim závislostí vzorců.
 
1
2
A
Datum
1. 1. 2008
Vzorec Popis (výsledek)
=EOMONTH(A2;1) Datum posledního dne v měsíci vzdálené od výše uvedeného data o jeden měsíc (29. únor 2008)
=EOMONTH(A2;-3) Datum posledního dne v měsíci předcházející výše uvedenému datu o tři měsíce (31.  říjen 2007)

 Poznámka   Chcete-li číslo zobrazit jako datum, vyberte buňku a klepněte v nabídce Formát na příkaz Buňky. Klepněte na kartu Číslo a potom v seznamu Druh klepněte na položku Datum.

 
 
Platí pro:
Excel 2003