DECIMAL (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) DECIMAL v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Převede textové vyjádření čísla v daném základu na číslo desítkové soustavy.

Syntaxe

DECIMAL(text;radix)

Funkce DECIMAL má následující argumenty.

  • Text:    Povinný argument.
  • Radix:    Povinný argument. Argument radix musí být celé číslo.

Poznámky

  • Délka textového řetězce musí být menší nebo rovna 255 znaků.
  • Argument Text může být libovolná kombinace alfanumerických znaků, které jsou pro argument radix platné, a nerozlišujte malá a velká písmena.
  • Aplikace Excel podporuje argument Text s větší nebo rovný hodnotě 0 a menší než hodnota 2^53. Argument Text, která bude převeden na číslo větší než 2^53 může vést ke ztrátě přesnosti.
  • Argument radix musí být větší než nebo roven hodnotě 2 (binární, nebo základ 2) a menší než nebo roven hodnotě 36 (základ 36).
    Argument radix větší než 10 využívá dle potřeby číselné hodnoty 0–9 a písmena A–Z. Například základ 16 (šestnáctková soustava) využívá číslice 0–9 a znaky A–F, a základ 36 využívá číslice 0–9 a znaky A–Z.
  • Pokud je některý z argumentů mimo svá omezení, může funkce DECIMAL vrátit chybovou hodnotu #ČÍSLO! nebo #HODNOTA!.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a pak Enter. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek Popis
'=DECIMAL("FF";16) Převede hodnoty FF v šestnáctkové soustavě na odpovídající hodnotu desítkové soustavy (255). =DECIMAL("FF";16) V šestnáctkové číselné soustavě je „F“ na pozici 15. Protože všechny číselné soustavy začínají nulou, 16. znak v šestnáctkové soustavě bude na 15. pozici. Následující vzorec ukazuje způsob převodu do desítkové soustavy:
Funkce HEX2DEC v buňce C3 ověří tento výsledek. =HEX2DEC("ff") Vzorec
=(15*(16^1))+(15*(16^0))
'=DECIMAL(111;2) Převede hodnotu 111 v binární (dvojkové) soustavě na odpovídající hodnotu desítkové soustavy (7). =DECIMAL(111;2) V binární číselné soustavě je „1“ na pozici 1. Následující vzorec ukazuje způsob převodu do desítkové soustavy:
Funkce BIN2DEC v buňce C6 ověří tento výsledek this result. =BIN2DEC(111) Vzorec
=(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*(2^0))
'=DECIMAL("zap";36) Převede hodnotu „zap“ v šestatřicítkové soustavě na odpovídající hodnotu desítkové soustavy (45745). =DECIMAL("zap";36) „z“ je na pozici 35, „a“ je na pozici 10 a „p“ je na pozici 25. Následující vzorec ukazuje způsob převodu do desítkové soustavy.
Vzorec
=(35*(36^2))+(10*(36^1))+(25*(36^0))

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online