COMBINA (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) COMBINA v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro daný počet položek.

Syntaxe   

COMBINA(číslo, permutace)

Syntaxe funkce COMBINA obsahuje následující argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Musí jít o číslo větší nebo rovno 0 a větší nebo rovno hodnotě argumentu permutace. Hodnoty, které nejsou celé číslo, budou zkráceny.
  • Permutace:    Povinný argument. Musí jít o číslo větší nebo rovno 0. Hodnoty, které nejsou celé číslo, budou zkráceny.

Poznámky:

  • Je-li hodnota některého z argumentů mimo vymezené hodnoty, funkce COMBINA vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO!.
  • Pokud je některý z argumentů nečíselná hodnota, funkce COMBINA vrátí chybu #HODNOTA!.
  • Je použita následující rovnice:rovnice funkce COMBINA
  • Ve výše uvedené rovnici je N číslo a M je permutace.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a pak Enter. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek
=COMBINA(4;3) Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro čísla 4 a 3. 20
=COMBINA(10;3) Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro čísla 10 a 3. 220

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online