BITXOR (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) BITXOR v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí hodnotu bitové operace XOR dvou čísel.

Syntaxe

BITXOR(číslo1, číslo2)

Syntaxe funkce BITXOR obsahuje následující argumenty:

  • Číslo1:    Povinný argument. Musí jít o číslo větší nebo rovno 0.
  • Číslo2    Povinný argument. Musí jít o číslo větší nebo rovno 0.

Poznámky:

  • Funkce BITXOR vrátí desetinné číslo, které je výsledkem výpočtu pomocí bitového operátoru XOR a parametrů funkce.
  • Pokud je hodnota některého z argumentů mimo vymezené hodnoty, vrátí funkce BITXOR chybu #ČÍSLO!.
  • Pokud je některý z argumentů větší než (2^48)-1, vrátí funkce BITXOR chybu #ČÍSLO!.
  • Pokud je některý z argumentů nečíselná hodnota, vrátí funkce BITXOR chybu #HODNOTA!.
  • Pokud se hodnoty parametrů pro pozice bitů nerovnají (jinými slovy, jedna hodnota je 0 a druhá 1), je hodnota pozic jednotlivých bitů ve výsledku 1. Například při použití funkce BITXOR(5,3) je číslo 5 vyjádřeno binárně jako 101 a číslo 3 jako 11. Pro snazší porovnání můžeme číslo 3 vyjádřit jako 011. Bráno zprava doleva jsou v tomto příkladu hodnoty bitu v třech pozicích shodné (1) pouze v pozici nejvíce vpravo. Výsledek „nerovná se“ vrátí pro druhou a třetí pozici zprava hodnotu 1 a výsledek „rovná se“ vrátí pro pozici nejvíce vpravo hodnotu 0.
  • Hodnoty vracené z pozic bitů se zprava doleva mění exponenciálně. Bit nejvíce vpravo vrátí hodnotu 1 (2^0), bit vlevo od něj vrátí hodnotu 2 (2^1) atd.
  • Ve stejném příkladu je pro pozici bitu nejvíce vpravo vráceno 0, protože hodnota je 0, pro druhou pozici bitu zprava je vráceno 2 (2^1) (hodnota 1) a pro bit nejvíce vlevo je vráceno 4 (2^2) (také hodnota 1). Součet vyjádřený v desítkové soustavě je 6.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a pak Enter. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek Popis
=BITXOR(5;3) Vrátí celkové bitové srovnání „Exclusive Or“ všech bitových pozic. 6 Číslo 5 má v binární soustavě hodnotu 101, číslo 3 má hodnotu 11. Hodnotu 11 můžete vyjádřit jako 011, takže obě čísla jsou trojciferná. Bitové srovnání „Exclusive Or“ kontroluje, zda se hodnoty na jednotlivých pozicích nerovnají. Pokud je tomu tak, vrátí pro danou pozici kladnou hodnotu.
Test: Na kterých pozicích se čísla liší?
Číslo 5 v binární soustavě = 101
Číslo 3 v binární soustavě = 011
yyn
(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*0)
4+2+0
6

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online