BITRSHIFT (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) BITRSHIFT v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí číslo posunuté doprava o zadaný počet bitů.

Syntaxe

BITRSHIFT(číslo, velikost_posunu)

Syntaxe funkce BITRSHIFT obsahuje následující argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Musí jít o celé číslo větší nebo rovno 0.
  • Velikost_posunu    Povinný argument. Musí jít o celé číslo.

Poznámky:

  • Posun čísla doleva je ekvivalentem odebrání číslic z pravé strany binárně vyjádřeného čísla. Například posun doprava o 2 bity u desítkové hodnoty 13 převede binární hodnotu (1101) na 11, což je v desítkové soustavě 3.
  • Pokud je hodnota některého z argumentů mimo vymezené hodnoty, vrátí funkce BITRSHIFT chybu #ČÍSLO!.
  • Pokud je argument číslo větší než (2^48)-1, vrátí funkce BITRSHIFT chybu #ČÍSLO!.
  • Pokud je absolutní hodnota parametru velikost_posunu větší než 53, funkce BITRSHIFT vrátí chybu #ČÍSLO!.
  • Pokud je některý z argumentů nečíselná hodnota, vrátí funkce BITRSHIFT chybu #HODNOTA!.
  • Použijete-li jako argument velikost_posunu záporné číslo, je číslo posunuto doleva.
  • Záporná hodnota argumentu velikost_posunu vrátí stejný výsledek jako kladná hodnota argumentu velikost_posunu pro funkci BITLSHIFT.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a pak Enter. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek Popis
=BITRSHIFT(13;2) Posune bity v čísle napravo tím, že u čísla ve formátu binární soustavy odebere cifry nejvíce vpravo. Výsledné číslo se uvádí v desítkové soustavě. 3 Číslo 13 má v binární soustavě hodnotu 1101. Odebráním dvou cifer vpravo získáme hodnotu 11, což je v desítkové soustavě číslo 3.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online