BITLSHIFT (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) BITLSHIFT v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí číslo posunuté doleva o zadaný počet bitů.

Syntaxe

BITLSHIFT(číslo, velikost_posunu)

Syntaxe funkce BITLSHIFT obsahuje následující argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Argument číslo musí být celé číslo větší nebo rovno 0.
  • Velikost_posunu    Povinný argument. Argument velikost_posunu musí být celé číslo.

Poznámky:

  • Posun čísla doleva je ekvivalentem přidání nuly (0) na pravou stranu binárně vyjádřeného čísla. Například posun doleva o 2 bity u desítkové hodnoty 4 převede binární hodnotu (100) na 10000, což je v desítkové soustavě 16.
  • Pokud je hodnota některého z argumentů mimo vymezené hodnoty, vrátí funkce BITLSHIFT chybu #ČÍSLO!.
  • Pokud je argument číslo větší než (2^48)-1, vrátí funkce BITLSHIFT chybu #ČÍSLO!.
  • Pokud je absolutní hodnota parametru velikost_posunu větší než 53, funkce BITLSHIFT vrátí chybu #ČÍSLO!.
  • Pokud je některý z argumentů nečíselná hodnota, funkce BITLSHIFT vrátí chybu #HODNOTA!.
  • Použijete-li jako argument velikost_posunu záporné číslo, je číslo posunuto doprava.
  • Záporná hodnota argumentu velikost_posunu vrátí stejný výsledek jako kladná hodnota argumentu velikost_posunu pro funkci BITRSHIFT.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a pak Enter. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek Popis
=BITLSHIFT(4;2) Posune bity v čísle nalevo tím, že k číslu uvedeném v binární soustavě přidá vpravo nuly (0). Vrácené číslo číslo se uvádí v desítkové soustavě. 16 Číslo 4 má v binární soustavě hodnotu 100. Přidáním dvou nul napravo získáme výsledek 10000, což je v desítkové soustavě 16.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online