BITAND (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) BITAND v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí hodnotu bitové operace AND dvou čísel.

Syntaxe

BITAND( číslo1, číslo2)

Syntaxe funkce BITAND obsahuje následující argumenty.

  • Číslo1:    Povinný argument. Musí být ve formátu desetinného čísla a větší nebo roven 0.
  • Číslo2    Povinný argument. Musí být ve formátu desetinného čísla a větší nebo roven 0.

Poznámky:

  • Funkce BITAND vrátí desetinné číslo.
  • Výsledek je hodnota bitové operace AND parametrů funkce.
  • Hodnota jednotlivých pozic bitu je vypočítána, pouze pokud mají bity obou parametrů v dané pozici hodnotu 1.
  • Hodnoty vracené z pozic bitů se zprava doleva mění exponenciálně. Bit nejvíce vpravo vrátí hodnotu 1 (2^0), bit vlevo od něj vrátí hodnotu 2 (2^1) atd.
  • Pokud je některý argument menší než 0, vrátí funkce MULTINOMIAL chybovou hodnotu #ČÍSLO!.
  • Pokud některý z argumentů není celé číslo nebo je větší než (2^48)-1, funkce BITAND vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO!.
  • Pokud je některý z argumentů nečíselná hodnota, funkce BITAND vrátí chybu #HODNOTA!.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a pak Enter. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek Popis
=BITAND(1;5) Srovnává zápis čísel 1 a 5 v binární soustavě. 1 Číslo 1 se v binární soustavě zapisuje jako 1, číslo 5 se zapisuje hodnotou 101. Jejich bity se shodují pouze na pozici nejvíce vpravo. Výsledkem je 2^0, neboli 1.
=BITAND(13;25) Srovnává zápis čísel 13 a 25 v binární soustavě. 9 Číslo 13 se v binární soustavě zapisuje jako 1101, číslo 25 se zapisuje hodnotou 11001. Jejich bity se shodují pouze na první a čtvrté pozici zprava. Výsledkem je (2^0)+(2^3), neboli 9.
Desítkové číslo Zápis v binární soustavě
13 1101
25 11001

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online