BASE (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) BASE v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Převede číslo na text v číselné soustavě o určeném základu.

Syntaxe

BASE(číslo, základ [min_délka])

Syntaxe funkce BASE obsahuje následující argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Číslo, které chcete převést. Musí jít o celé číslo větší nebo rovno 0 a menší než 2^53.
  • Základ    Povinný argument. Základ číselné soustavy, do níž chcete číslo převést. Musí jít o celé číslo větší nebo rovno 2 a menší nebo rovno 36.
  • Min_délka    Volitelný argument. Minimální délka vráceného řetězce. Musí jít o celé číslo větší nebo rovno 0.

Poznámky:

  • Pokud jsou argumenty číslo, základ, nebo min_délka mimo vymezené minimální a maximální hodnoty, vrátí funkce BASE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.
  • Pokud argument číslo není číselná hodnota, funkce BASE vrátí chybu #HODNOTA!.
  • Zadáte-li argument, který není celé číslo, bude zkrácen na celé číslo.
  • Pokud je zadán argument min_délka a výsledek je kratší než zadaná minimální délka, jsou k výsledku přidány počáteční nuly. Například funkce BASE(16,2) vrátí hodnotu 10000, ale funkce BASE(16,2,8) vrátí hodnotu 00010000.
  • Maximální hodnota argumentu min_délka je 255.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a pak Enter. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek
=BASE(7;2) Převede desítkové číslo 7 na binární číselný systém. Výsledek je 111. 111
=BASE(100;16) Převede desítkové číslo 100 na šestnáctkový číselný systém. Výsledek je 64. 64
=BASE(15;2;10) Převede desítkové číslo 15 na binární číselný systém, s minimální délkou 10 znaků. Výsledek je 0000001111, což je 1111 s 6 počátečními nulami, které vytvoří řetězec o délce 10 znaků, 0000001111

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online