ACCRINT

Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.

Pokud tato funkce není k dispozici a vrací chybovou hodnotu #NÁZEV?, nainstalujte a spusťte doplněk Analytické nástroje.

ZobrazitJak?

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Doplňky.
 2. V seznamu Dostupné doplňky zaškrtněte políčko u položky Analytické nástroje a klepněte na tlačítko OK.
 3. V případě potřeby postupujte podle pokynů k instalačnímu programu.

Syntaxe

ACCRINT(emise;první_úrok;vypořádání;úrok;nom_hodnota;počet_plateb;základna)

 Důležité   Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Zadáte-li kalendářní data jako text, může dojít k potížím.

Emise     je datum emise cenného papíru.

První_úrok     je datum výplaty prvního úroku.

Vypořádání     je datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

Úrok     je roční kupónová sazba cenného papíru.

Nom_hodnota     je nominální hodnota cenného papíru. Pokud není nom_hodnota uvedena, funkce ACCRINT použije 1 000 Kč.

Počet_plateb     je počet kupónových plateb ročně. Pro roční platby je počet_plateb = 1, pro pololetní je počet_plateb = 2 a pro čtvrtletní je počet_plateb = 4.

Základna     je typ úročení.

Základna Typ úročení
0 nebo neuveden US (NASD) 30/360
1 Aktuální/aktuální
2 Aktuální/360
3 Aktuální/365
4 Evropské 30/360


Komentář

 • Aplikace Microsoft Excel ukládá kalendářní data jako pořadová čísla, takže je lze používat při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900. Aplikace Microsoft Excel pro systém Macintosh používá jako výchozí jiný systém kalendářních dat.
 • Emise, první_úrok, vypořádání, počet_plateb a základna jsou zkráceny na celá čísla.
 • Pokud emise, první_úrok nebo vypořádání nejsou platná kalendářní data, vrátí funkce ACCRINT chybovou hodnotu #HODNOTA!.
 • Je-li úrok ≤ 0 nebo nom_hodnota ≤ 0, vrátí funkce ACCRINT chybovou hodnotu #NUM!.
 • Jestliže je počet_plateb jiné číslo než 1, 2 nebo 4, vrátí funkce ACCRINT chybovou hodnotu #NUM!.
 • Pokud je základna < 0 nebo > 4, vrátí funkce ACCRINT chybovou hodnotu #NUM!.
 • Je-li emise ≥ vypořádání, vrátí funkce ACCRINT chybovou hodnotu #NUM!.
 • Výsledek funkce ACCRINT se vypočítá následujícím způsobem:

Rovnice

kde:

Ai = počet dnů připadajících na i-té kvazi-kupónové období v odlišném období.

NC = počet kvazi-kupónových období, která jsou obsažena v odlišném období. (Jestliže toto číslo obsahuje zlomek, je zaokrouhleno na celé číslo.)

NLi = normální délka ve dnech i-tého kvazi-kupónového období v odlišném období.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

ZobrazitJak?

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.
 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy. Nevybírejte řádek ani záhlaví sloupců. 

Výběr příkladu z nápovědy

Výběr příkladu z nápovědy
 1. Stiskněte klávesy CTRL+C.
 2. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.
 3. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo v nabídce Nástroje přejděte na příkaz Závislosti a klepněte na příkaz Režim závislostí vzorců.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
A B
Data Popis
1. březen 2008 Datum emise
31. srpen 2008 Datum výplaty prvního úroku
1. květen 2008 Datum vypořádání
10.0% Kupónová sazba cenného papíru
1 000 Nominální hodnota
2 Pololetní platby (viz výše)
0 Typ úročení je 0 (viz výše)
Vzorec Popis (výsledek)
=ACCRINT(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8) Nahromaděný úrok ze státní obligace za výše uvedených podmínek (16,66666667)
=ACCRINT(DATUM(2008;3;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8) Nahromaděný úrok za výše uvedených podmínek, datum emise je však 5. březen 2008 (15,55555556)
 
 
Platí pro:
Excel 2003