Soubory MDE (MDB)

Pokud databáze obsahuje kód jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic for Applications (VBA): Verze jazyka Microsoft Visual Basic podporující jazyk maker, jež slouží k programování aplikací pro systém Windows a je součástí několika aplikací společnosti Microsoft), pak při uložení databáze aplikace Microsoft Access (Databáze: Souhrn dat souvisejících s určitým předmětem nebo účelem. V rámci databáze jsou informace o určité entitě, jakou je například zaměstnanec nebo pořadí, uspořádány do tabulek, záznamů a polí.) do souboru MDE dojde ke kompilaci všech modulů, odstranění zdrojového kódu a ke komprimaci cílové databáze. Kód jazyka Visual Basic bude možné i nadále spustit, nebude jej však možné zobrazit nebo upravovat. Databáze bude fungovat jako dosud – i nadále bude možné aktualizovat data a spouštět sestavy.

Uložíte-li databázi aplikace Access do souboru MDE, nebude to bránit změnám návrhu databáze. Projeví se to však takto:

  • Uživatelské rozhraní pro úpravy a vytváření formulářů, sestav a modulů bude zakázáno.
  • V dialogovém okně VBA References (Jazyk VBA – odkazy) nebude možné přidávání, odstraňování a úpravy odkazů na knihovny objektů a databáze.
  • Nebude k dispozici zdrojový kód.
  • Příkazy pro import a export formulářů, sestav a modulů budou zakázány. Tabulky, dotazy, datové stránky a makra však importovat a exportovat lze.

ZobrazitAspekty provádění nutných změn v návrhu formulářů, sestav nebo modulů

Nezapomeňte si vytvořit záložní kopii původní databáze aplikace Access. Chcete-li upravit návrh formulářů, sestav nebo modulů v souboru MDE, musíte upravit původní databázi a poté ji uložit jako soubor MDE. Uložení databáze, která obsahuje tabulky, ve formátu MDE způsobuje komplikace při synchronizaci různých verzí dat, jestliže později chcete upravit návrh formulářů, sestav nebo modulů. Z tohoto důvodu je ukládání databáze aplikace Access do souboru MDE nejvhodnější pro klientskou část aplikace typu klient-server (Front-end/back-end aplikace: Databázová aplikace tvořená souborem databáze back-end, který obsahuje tabulky, a kopiemi souboru databáze front-end, které obsahují všechny ostatní databázové objekty s propojeními na tabulky back-end).

ZobrazitKód již nevyužívá zabezpečení individuálním řízením přístupu

ZobrazitAspekty uložení databáze jako souboru MDE

Uložení databáze aplikace Access do souboru MDE mohou zabránit některá omezení:

Jestliže dále před uložením databáze aplikace Access do souboru MDE definujete heslo nebo individuální řízení přístupu, budou tyto vlastnosti platit i ve vytvořeném souboru MDE. Je-li databáze aplikace Access chráněna heslem nebo je-li definováno individuální řízení přístupu a tyto funkce je třeba odstranit, musíte tak učinit dříve, než databázi uložíte jako soubor MDE.

Chcete-li databázi aplikace Access, která využívá zabezpečení na uživatelské úrovni, uložit jako soubor MDE, musíte splnit následující požadavky:

ZobrazitOdkazy a soubory MDE

Chcete-li vytvořit soubor MDE z databáze aplikace Microsoft Access (Doplněk: Doplňkový program, který do systému Microsoft Office přidává vlastní příkazy nebo funkce.) (MDB) nebo doplňku (MDA) odkazujícího na jinou databázi aplikace Access nebo doplněk, zobrazí se chybová zpráva a aplikace Microsoft Access vám neumožní tuto operaci provést. Chcete-li uložit databázi aplikace Access odkazující na jinou databázi aplikace Access jako soubor MDE, musíte uložit všechny databáze v řetězci odkazů jako soubory MDE počínaje databází, na kterou je odkazováno jako první. Po uložení první databáze do souboru MDE musíte aktualizovat odkazy v další databázi tak, aby odkazovaly na nový soubor MDE, a poté tuto databázi uložit rovněž jako soubor MDE. Takto postupujte, dokud není uložen celý řetězec.

Pokud například databáze Databáze1.mdb odkazuje na databázi Databáze2.mdb, která odkazuje na databázi Databáze3.mda, měli byste postupovat následovně:

  1. Uložte databázi Databáze3.mda jako soubor Databáze3.mde.
  2. Otevřete databázi Databáze2.mdb a změňte příslušné odkazy tak, aby odkazovaly na nový soubor Databáze3.mde.
  3. Uložte databázi Databáze2.mdb jako soubor Databáze2.mde.
  4. Otevřete databázi Databáze1.mdb a změňte příslušné odkazy tak, aby odkazovaly na nový soubor Databáze2.mde.
  5. Uložte databázi Databáze1.mdb jako soubor Databáze1.mde.

ZobrazitUložení replikované databáze do souboru MDE

Replikovanou databázi (replika (Replika: Kopie databáze, která je členem sady replik a může být synchronizována s ostatními replikami sady. Změny dat v replikované tabulce z jedné repliky jsou odesílány a použity v ostatních replikách.) nebo řídicí vzor (Řídicí vzor: Jediný člen sady replik, ve kterém lze provádět změny ve struktuře databáze, které mohou být šířeny do jiných replik)) nelze uložit jako soubor MDE. Chcete-li replikovanou databázi uložit jako soubor MDE, musíte nejprve odebrat replikaci (Replikace: Proces kopírování databáze, při kterém si dvě nebo více kopií mohou vyměňovat aktualizace dat nebo replikovaných objektů. Tato výměna se nazývá synchronizace.).

Je-li databáze uložena jako soubor MDE, je sice možné ji replikovat, ale replikace se doporučuje pouze v situacích, kdy není nutné provádět v původní databázi žádné úpravy. Chcete-li provést změny návrhu v sadě replik (Sada replik: Řídicí vzor a všechny repliky se stejným návrhem databáze a jedinečným identifikátorem sady replik) souborů MDE, je nutné provést tyto změny v původní databázi, znovu tuto databázi uložit jako soubor MDE a na základě tohoto nového souboru MDE znovu vytvořit a distribuovat celou sadu replik.

 
 
Platí pro:
Access 2003