Klávesové zkratky pro aplikaci Access

Klávesové zkratky zajišťují rychlý přístup k často používaným příkazům nebo operacím. Následující oddíly obsahují klávesové zkratky, které jsou k dispozici v aplikaci Microsoft Access 2010. Klávesové zkratky lze použít také k aktivaci nabídky, příkazu nebo ovládacího prvku bez použití myši.

Obecné klávesové zkratky

ZobrazitGlobální klávesové zkratky aplikace Access

ZobrazitOtevření databází

Akce Klávesy
Otevření nové databáze CTRL+N
Otevření existující databáze CTRL+O
Ukončení aplikace Access 2010 ALT+F4

ZobrazitTisk a uložení

Akce Klávesy
Tisk aktuálního či vybraného objektu CTRL+P
Otevření dialogového okna Tisk z okna Náhled P nebo CTRL+P
Otevření dialogového okna Vzhled stránky z okna Náhled S
Zrušení náhledu před tiskem či ukázky rozložení C nebo ESC
Uložení databázového objektu CTRL+S nebo SHIFT+F12
Otevření dialogového okna Uložit jako F12

ZobrazitPoužití pole se seznamem nebo seznamu

Akce Klávesy
Otevření pole se seznamem F4 nebo ALT + ŠIPKA DOLŮ
Aktualizace obsahu vyhledávacího pole (Vyhledávací pole: Pole použité ve formuláři nebo v sestavě v databázi aplikace Access, které buď zobrazuje seznam hodnot načtených z tabulky nebo dotazu, nebo ukládá statickou sadu hodnot) v seznamu nebo v poli se seznamem F9
Přesunutí o jeden řádek dolů ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí o jednu stránku dolů PAGE DOWN
Přesunutí o jeden řádek nahoru ŠIPKA NAHORU
Přesunutí o jednu stránku nahoru PAGE UP
Přechod z pole se seznamem či ze seznamu TAB

ZobrazitHledání a záměna textu či dat

Akce Klávesy
Otevření karty Najít v dialogovém okně Najít a nahradit (jen v zobrazení Datový list a ve formulářovém zobrazení) CTRL+F
Otevření karty Nahradit v dialogovém okně Najít a nahradit (jen v zobrazení Datový list a ve formulářovém zobrazení) CTRL+H
Vyhledání následujícího výskytu textu zadaného v dialogovém okně Najít a nahradit, je-li dialogové okno zavřené (jen v zobrazení Datový list a ve formulářovém zobrazení) SHIFT+F4

ZobrazitPráce v návrhovém zobrazení

Akce Klávesy
Přepnutí mezi režimem úprav (se zobrazeným kurzorem) a navigačním režimem (Navigační režim: Režim aplikace Microsoft Access, ve kterém je vybráno celé pole a není zobrazen kurzor. V navigačním režimu je pohyb mezi poli možný pomocí kláves se šipkami.) v datovém listu. Při práci s formulářem nebo sestavou ukončete navigační režim stisknutím klávesy ESC. F2
Přepnutí do seznamu vlastností (návrhové zobrazení formulářů a sestav v databázích a projektech aplikace Access) F4
Přepnutí z návrhového zobrazení formuláře do formulářového zobrazení F5
Přecházení mezi horní a dolní částí okna (návrhové zobrazení dotazů a okno Rozšířený filtr či řazení) F6
Procházení mřížky pole, vlastností pole, navigačního podokna, přístupových kláves v systému přístupu prostřednictvím klávesnice, měřítka zobrazení a panelu zabezpečení (návrhové zobrazení tabulek) F6
Otevření dialogového okna Zvolit tvůrce (návrhové zobrazení formulářů a sestav) F7
Otevření programu Visual Basic Editor z vybrané vlastnosti v seznamu vlastností pro formulář nebo sestavu F7
Přepnutí z programu Visual Basic Editor do návrhového zobrazení formuláře nebo sestavy  SHIFT+F7 nebo ALT+F11

ZobrazitÚprava ovládacích prvků formuláře a sestavy v návrhovém zobrazení

Akce Klávesy
Kopírování vybraného ovládacího prvku do schránky CTRL+C
Vyjmutí vybraného ovládacího prvku a jeho zkopírování do schránky CTRL+X
Vložení obsahu schránky do levého horního rohu vybrané sekce CTRL+V
Přesunutí vybraného ovládacího prvku doprava (kromě ovládacích prvků, které jsou součástí rozložení) ŠIPKA VPRAVO nebo CTRL + ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí vybraného ovládacího prvku doleva (kromě ovládacích prvků, které jsou součástí rozložení) ŠIPKA VLEVO NEBO CTRL + ŠIPKA VLEVO
Přesunutí vybraného ovládacího prvku nahoru ŠIPKA NAHORU nebo CTRL + ŠIPKA NAHORU
Přesunutí vybraného ovládacího prvku dolů ŠIPKA DOLŮ nebo CTRL + ŠIPKA DOLŮ
Zvětšení výšky vybraného ovládacího prvku SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Zvětšení šířky vybraného ovládacího prvku

 Poznámka   Při použití u ovládacích prvků, které jsou v rozložení, se změní velikost celého rozložení.

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Zmenšení výšky vybraného ovládacího prvku SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Zmenšení šířky vybraného ovládacího prvku

 Poznámka   Při použití u ovládacích prvků, které jsou v rozložení, se změní velikost celého rozložení.

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

ZobrazitOperace v okně

Ve výchozím nastavení jsou databáze aplikace Microsoft Access 2010 zobrazeny jako dokumenty s kartami. Postup pro používání dokumentů ve formě oken: Klikněte na kartu Soubor. a potom na položku Možnosti. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access klikněte na tlačítko Aktuální databáze a v části Možnosti okna dokumentu klikněte na položku Překrývající se okna.

 Poznámka   Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

Akce Klávesy
Přepínání navigačního podokna F11
Přecházení mezi otevřenými okny CTRL+F6
Obnovení vybraného minimalizovaného okna, jsou-li všechna okna minimalizovaná ENTER
Přepnutí do režimu změny velikosti pro nemaximalizované aktivní okno; velikost okna změníte kurzorovými klávesami. CTRL+F8
Zobrazení systémové nabídky ALT+MEZERNÍK
Zobrazení místní nabídky SHIFT+F10
Zavření aktivního okna CTRL+W nebo CTRL+F4
Přepnutí mezi programem Visual Basic Editor a předchozím aktivním oknem ALT+F11

ZobrazitPráce s průvodci

Akce Klávesy
Přesouvání fokusu mezi ovládacími prvky v průvodci vpřed TAB
Přechod na další stránku v průvodci ALT+N
Přechod na předchozí okno průvodce ALT+B
Ukončení průvodce ALT+F4

ZobrazitRůzné

Akce Klávesy
Zobrazení úplné hypertextové adresy vybraného odkazu F2
Kontrola pravopisu F7
Otevření okna Lupa, v němž lze zadat výrazy a další text do malých vstupních polí SHIFT+F2
Zobrazení okna vlastností v návrhovém zobrazení ALT+ENTER
Ukončení aplikace Access nebo zavření dialogového okna ALT+F4
Vyvolání tvůrce CTRL+F2
Přepínání mezi zobrazeními v tabulce, dotazu, formuláři, sestavě, stránce, kontingenčním seznamu, sestavě kontingenčního grafu, uložené proceduře nebo funkci projektu aplikace Access (ADP) směrem dopředu. Jsou-li k dispozici další zobrazení, dojde po následném stisknutí této kombinace kláves k přechodu do dalšího dostupného zobrazení. CRTL+ČÁRKA (,)

Přepínání mezi zobrazeními v tabulce, dotazu, formuláři, sestavě, stránce, kontingenčním seznamu, sestavě kontingenčního grafu, uložené proceduře nebo funkci ADP směrem vzad. Jsou-li k dispozici další zobrazení, dojde po následném stisknutí této kombinace kláves k přechodu do předcházejícího dostupného zobrazení.

 Poznámka   Kombinace kláves CTRL+tečka (.) nefunguje vždy u všech objektů.

CRTL+TEČKA (.)

ZobrazitKlávesové zkratky v navigačním podokně

Akce Klávesy
Přechod do vyhledávacího pole v navigačním podokně odkudkoli z databáze ALT+CTRL+F

ZobrazitÚpravy a pohyb v seznamu objektů

Akce Klávesy
Přejmenování vybraného objektu F2
Přesunutí o jeden řádek dolů ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí o jedno okno dolů PAGE DOWN
Přesunutí na poslední objekt END
Přesunutí o jeden řádek nahoru ŠIPKA NAHORU
Přesunutí o jedno okno nahoru PAGE UP
Přesunutí na první objekt HOME

ZobrazitPohyb a otevření objektů

Akce Klávesy
Otevření vybrané tabulky či dotazu v zobrazení Datový list ENTER
Otevření vybraného formuláře nebo sestavy ENTER
Spuštění vybraného makra ENTER
Otevření vybrané tabulky, dotazu, formuláře, sestavy, datové stránky, makra či modulu v návrhovém zobrazení CTRL+ENTER
Zobrazení příkazového podokna v programu Visual Basic Editor CTRL+G

ZobrazitPráce s nabídkami

Akce Klávesy
Zobrazení místní nabídky SHIFT+F10
Zobrazení přístupových kláves ALT nebo F10
Zobrazení nabídky ikony programu (v záhlaví programu)  ALT+MEZERNÍK
Výběr následujícího nebo předcházejícího příkazu ve viditelné nabídce nebo podnabídce  ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU
Výběr nabídky vlevo nebo vpravo, v případě viditelné podnabídky přepnutí mezi hlavní nabídkou a podnabídkou  ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Výběr prvního nebo posledního příkazu nabídky nebo podnabídky HOME nebo END
Současné zavření viditelné nabídky a podnabídky  ALT
Zavření viditelné nabídky, v případě viditelné podnabídky zavření pouze podnabídky ESC

ZobrazitPráce v oknech a v dialogových oknech

ZobrazitPoužití programových oken

Akce Klávesy
Přepnutí do další aplikace ALT+TAB
Přepnutí do předchozí aplikace ALT+SHIFT+TAB
Zobrazení nabídky Start systému Windows CTRL+ESC
Zavření aktivního okna databáze CTRL+W
Přepnutí do následujícího okna databáze CTRL+F6
Přepnutí do předchozího okna databáze CTRL+SHIFT+F6
Obnovení vybraného minimalizovaného okna, jsou-li všechna okna minimalizovaná ENTER

ZobrazitPoužití dialogových oken

Akce Klávesy
Přepnutí na další kartu v dialogovém okně CTRL+TAB
Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně CTRL+SHIFT+TAB
Přesunutí na následující možnost nebo skupinu možností TAB
Přesunutí na předchozí možnost nebo skupinu možností SHIFT+TAB
Přesunutí mezi možnostmi ve vybraném rozevíracím seznamu nebo přesun mezi možnostmi ve skupině možností Klávesy se šipkami
Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka MEZERNÍK
Přesunutí na možnost podle prvního písmene v názvu možnosti v rozevíracím seznamu Klávesa s písmenem pro první písmeno v názvu možnosti (při vybraném rozevíracím seznamu)
Výběr možnosti nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka podle písmene podtrženého v názvu možnosti ALT + klávesa s písmenem
Otevření vybraného rozevíracího seznamu ALT+ŠIPKA DOLŮ
Zavření vybraného rozevíracího seznamu ESC
Provedení akce přiřazené výchozímu tlačítku v dialogovém okně ENTER
Zrušení příkazu a zavření dialogového okna ESC
Zavření dialogového okna ALT+F4

ZobrazitEditace v textovém poli

Akce Klávesy
Přesunutí na počátek položky HOME
Přesunutí na konec položky END
Přesunutí o jeden znak vlevo nebo vpravo ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí o jedno slovo vlevo nebo vpravo CTRL + ŠIPKA VLEVO nebo CTRL + ŠIPKA VPRAVO
Výběr textu od pozice kurzoru na začátek textové položky SHIFT+HOME
Výběr textu od pozice kurzoru na konec textové položky SHIFT+END
Změna výběru o jeden znak vlevo SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Změna výběru o jeden znak vpravo SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Změna výběru o jedno slovo vlevo CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Změna výběru o jedno slovo vpravo CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

ZobrazitPráce se seznamy vlastností

ZobrazitPoužití seznamu vlastností s formulářem nebo sestavou v návrhovém zobrazení

Akce Klávesy
Přepnutí karty seznamu vlastností F4
Přecházení mezi volbami v rozevíracím seznamu ovládacího prvku položku po položce ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU
Přecházení mezi volbami v rozevíracím seznamu ovládacího prvku po pěti položkách současně PAGE UP nebo PAGE DOWN
Přechod na karty seznamu vlastností z rozevíracího seznamu ovládacího prvku TAB
Přecházení mezi kartami seznamu vlastností, pokud je vybrána karta, ale není vybrána žádná vlastnost ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí o jednu vlastnost dolů na kartě, pokud je vybrána vlastnost TAB
Přesunutí na kartě o jednu vlastnost nahoru nebo přesunutí z nejvyšší úrovně na kartu, pokud je vybrána vlastnost SHIFT+TAB
Přepínání mezi kartami, pokud je vybrána vlastnost CTRL+TAB
Přepnutí zpět mezi kartami, pokud je vybrána vlastnost CTRL+SHIFT+TAB

ZobrazitPoužití seznamu vlastností s tabulkou nebo dotazem

Akce Klávesy
Přepnutí karty seznamu vlastností F4
Přesouvání mezi kartami listu vlastností, pokud je vybrána karta, ale není vybrána vlastnost ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí na karty seznamu vlastností, pokud je vybrána vlastnost CTRL+TAB
Přesunutí na první vlastnost karty, pokud není vybrána žádná vlastnost TAB
Přesunutí o jednu vlastnost dolů na kartě TAB
Přesunutí o jednu vlastnost na kartě nahoru nebo na nejvyšší úrovni výběr vlastní karty SHIFT+TAB
Přepínání mezi kartami, pokud je vybrána vlastnost CTRL+TAB
Přepnutí zpět mezi kartami, pokud je vybrána vlastnost CTRL+SHIFT+TAB

ZobrazitPráce s podoknem Seznam polí

Akce Klávesy
Přepnutí podokna Seznam polí ALT+F8
Přidání vybraného pole do části formuláře nebo sestavy s podrobnostmi ENTER
Přechod nahoru nebo dolů v podokně Seznam polí ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí do horního podokna Seznam polí z dolního podokna SHIFT+TAB
Přesunutí do dolního podokna Seznam polí z horního podokna TAB

ZobrazitKlávesové zkratky pro práci s oknem nápovědy

Akce Klávesy
Výběr následujícího skrytého textu nebo hypertextového odkazu, případně odkazu Zobrazit vše nebo Skrýt vše na začátku tématu TAB
Výběr předcházejícího skrytého textu nebo hypertextového odkazu, případně tlačítka Zobrazit v prohlížeči (Browser View) v horní části článku na webu pro produkty Microsoft Office SHIFT+TAB
Provedení akce příslušné k vybranému příkazu Zobrazit vše nebo Skrýt vše, skrytému textu nebo hypertextovému odkazu ENTER
Návrat k předchozímu tématu nápovědy ALT+ŠIPKA VLEVO
Přechod vpřed na další téma nápovědy ALT+ŠIPKA VPRAVO
Otevření dialogového okna Tisk CTRL+P
V rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy přechod o malý úsek nahoru nebo dolů ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ
V rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy přechod o větší úsek nahoru nebo dolů PAGE UP a PAGE DOWN
Zobrazení nabídky příkazů pro okno nápovědy; okno nápovědy musí být aktivováno (je třeba kliknout na některou položku v okně nápovědy). SHIFT+F10

Klávesy pro práci s textem a daty

ZobrazitVýběr textu a dat

ZobrazitVýběr textu v poli

Akce Klávesy
Změna velikosti výběru o jeden znak vpravo SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Změna velikosti výběru o jedno slovo vpravo CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Změna velikosti výběru o jeden znak vlevo SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Změna velikosti výběru o jedno slovo vlevo CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

ZobrazitVýběr pole či záznamu

 Poznámka   Chcete-li výběr zrušit, použijte opačnou klávesu se šipkou.

Akce Klávesy
Výběr dalšího pole TAB
Přepnutí mezi režimem úprav (se zobrazeným kurzorem) a navigačním režimem (Navigační režim: Režim aplikace Microsoft Access, ve kterém je vybráno celé pole a není zobrazen kurzor. V navigačním režimu je pohyb mezi poli možný pomocí kláves se šipkami.) v datovém listu. Při použití formuláře nebo sestavy ukončete navigační režim stisknutím klávesy ESC. F2
Přepínání mezi výběrem aktuálního záznamu a prvního pole aktuálního záznamu v režimu navigace SHIFT+MEZERNÍK
Rozšíření výběru na předcházející záznam, je-li aktuální záznam vybrán SHIFT+ŠIPKA NAHORU
Rozšíření výběru na další záznam, je-li aktuální záznam vybrán SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Výběr všech záznamů CTRL+A či CTRL+SHIFT+MEZERNÍK

ZobrazitRozšíření výběru

Akce Klávesy
Zapnutí režimu rozšíření (v pravém dolním rohu okna se objeví text Rozšíření výběru); opakovaným stisknutím klávesy F8 se rozšíří výběr na slovo, na pole, na záznam (pouze v zobrazení Datový list) a na všechny záznamy. F8
Rozšíření výběru na sousedící pole ve stejném řádku v zobrazení Datový list ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Rozšíření výběru na sousedící řádky v zobrazení Datový list ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ
Zrušení předchozího rozšíření SHIFT+F8
Zrušení režimu rozšíření ESC

ZobrazitVýběr a přesunutí sloupce v zobrazení Datový list

Akce Klávesy
Výběr aktuálního sloupce nebo zrušení výběru sloupce pouze v navigačním režimu (Navigační režim: Režim aplikace Microsoft Access, ve kterém je vybráno celé pole a není zobrazen kurzor. V navigačním režimu je pohyb mezi poli možný pomocí kláves se šipkami.) CTRL+MEZERNÍK
Výběr sloupce vpravo, je-li vybrán aktuální sloupec SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Výběr sloupce vlevo, je-li aktuální sloupec vybrán SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Přepnutí do režimu přesunutí (Režim přesunutí: Režim, v němž můžete přesouvat sloupec v zobrazení datového listu pomocí kláves ŠIPKA VLEVO a ŠIPKA VPRAVO); po přepnutí použijte klávesy ŠIPKA DOPRAVA nebo ŠIPKA DOLEVA k přesunutí vybraného sloupce (nebo vybraných sloupců) doprava či doleva. CTRL+SHIFT+F8

ZobrazitÚprava textu a dat

 Poznámka   Není-li kurzor zobrazený, zobrazte jej stisknutím klávesy F2.

ZobrazitPřesunutí kurzoru v poli

Akce Klávesy
Přesunutí kurzoru o jeden znak doprava ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava CTRL+ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva ŠIPKA VLEVO
Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva CTRL+ŠIPKA VLEVO
Přesunutí kurzoru na konec pole v polích s jedním řádkem nebo na konec řádku v polích s více řádky END
Přesunutí kurzoru na konec pole v polích s více řádky CTRL+END
Přesunutí kurzoru na začátek pole v polích s jedním řádkem nebo na začátek řádku v polích s více řádky HOME
Přesunutí kurzoru na začátek pole v polích o jednom řádku CTRL+HOME

ZobrazitKopírování, přesunutí či odstranění textu

Akce Klávesy
Kopírování výběru do schránky CTRL+C
Vyjmutí výběru a zkopírování do schránky CTRL+X
Vložení obsahu schránky v místě kurzoru CTRL+V
Odstranění výběru nebo znaku vlevo od kurzoru BACKSPACE
Odstranění výběru nebo znaku vpravo od kurzoru DELETE
Odstranění všech znaků vpravo od kurzoru CTRL+DELETE

ZobrazitZrušení změn

Akce Klávesy
Odstranění právě napsaného textu CTRL+Z nebo ALT+BACKSPACE
Zrušení změn v aktuálním poli či záznamu; jestliže bylo změněno pole i záznam, stiskněte dvakrát klávesu ESC, čímž dojde ke zrušení změn v aktuálním poli i v aktuálním záznamu. ESC

ZobrazitZadání dat v zobrazení Datový list či ve formulářovém zobrazení

Akce Klávesy
Vložení aktuálního data CTRL+; (STŘEDNÍK)
Vložení aktuálního času CTRL+SHIFT+: (DVOJTEČKA)
Vložení výchozích hodnot pro pole CTRL+ALT+MEZERNÍK
Vložení hodnoty ze stejného pole v předchozím záznamu CTRL+APOSTROF (')
Přidání nového záznamu CTRL+ZNAMÉNKO PLUS (+)
Odstranění aktuálního záznamu v datovém listu CTRL+ZNAMÉNKO MINUS (-)
Uložení změn aktuálního záznamu SHIFT+ENTER
Přepínání mezi hodnotami v zaškrtávacím políčku či v přepínači MEZERNÍK
Vložení nového řádku CTRL+ENTER

ZobrazitAktualizace polí aktuálními daty

Akce Klávesy
Přepočítání polí v okně F9
Opětovné dotazování v podkladových tabulkách; v podformuláři touto operací provedete pouze dotazování na podformulář SHIFT+F9
Aktualizace obsahu vyhledávacího pole (Vyhledávací pole: Pole použité ve formuláři nebo v sestavě v databázi aplikace Access, které buď zobrazuje seznam hodnot načtených z tabulky nebo dotazu, nebo ukládá statickou sadu hodnot) v seznamu nebo v poli se seznamem F9

Klávesy pro procházení záznamů

ZobrazitPohyb v návrhovém zobrazení

Akce Klávesy
Přepnutí mezi režimem úprav (se zobrazeným kurzorem) a navigačním režimem F2
Přepínání v seznamu vlastností F4
Přepnutí z návrhového zobrazení formuláře do formulářového zobrazení F5
Přepínání mezi horní a dolní částí okna (návrhové zobrazení maker, dotazů a okna Rozšířený filtr či řazení). Pokud klávesou TABULÁTOR nepřejdete k požadovanému výběru obrazovky, použijte klávesu F6  F6
Přepínání mezi podoknem návrhu, vlastnostmi, navigačním podoknem, přístupovými klávesami a ovládacími prvky a měřítky zobrazení (zobrazení návrhu tabulek, formulářů a sestav) F6
Otevření programu Visual Basic Editor z vybrané vlastnosti v seznamu vlastností pro formulář nebo sestavu F7
Otevření podokna Seznam polí ve formuláři, v sestavě nebo na datové stránce. Je-li podokno Seznam polí již otevřené, výběr se přesune do podokna Seznam polí. ALT+F8
Pokud máte otevřený modul kódu, přepnutí z programu Visual Basic Editor do zobrazení návrháře formuláře nebo sestavy SHIFT+F7
Přepnutí ze seznamu vlastností ovládacího prvku v návrhovém zobrazení formuláře nebo sestavy na plochu návrhu beze změny aktivního ovládacího prvku  SHIFT+F7
Zobrazení seznamu vlastností ALT+ENTER
Kopírování vybraného ovládacího prvku do schránky CTRL+C
Vyjmutí vybraného ovládacího prvku a jeho zkopírování do schránky CTRL+X
Vložení obsahu schránky do levého horního rohu vybrané sekce CTRL+V
Přesunutí vybraného ovládacího prvku doprava o jeden bod podél mřížky stránky ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí vybraného ovládacího prvku doleva o jeden bod podél mřížky stránky ŠIPKA VLEVO

Přesunutí vybraného ovládacího prvku nahoru o jeden bod podél mřížky stránky

 Poznámka   U ovládacích prvků ve skládaném rozložení se stisknutím této kombinace kláves vymění pozice vybraného ovládacího prvku s ovládacím prvkem bezprostředně nad ním, pokud se již nejedná o nejvyšší ovládací prvek v rozložení.

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí vybraného ovládacího prvku dolů o jeden bod podél mřížky stránky

 Poznámka   U ovládacích prvků ve skládaném rozložení se stisknutím této kombinace kláves vymění pozice vybraného ovládacího prvku s ovládacím prvkem bezprostředně pod ním, pokud se již nejedná o nejvyšší ovládací prvek v rozložení.

ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí vybraného ovládacího prvku doprava o jeden bod (bez ohledu na mřížku stránky) CTRL+ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí vybraného ovládacího prvku doleva o jeden bod (bez ohledu na mřížku stránky) CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí vybraného ovládacího prvku dolů o jeden bod (bez ohledu na mřížku stránky)

 Poznámka   U ovládacích prvků ve skládaném rozložení se stisknutím této kombinace kláves vymění pozice vybraného ovládacího prvku s ovládacím prvkem bezprostředně nad ním, pokud se již nejedná o nejvyšší ovládací prvek v rozložení.

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí vybraného ovládacího prvku dolů o jeden bod (bez ohledu na mřížku stránky)

 Poznámka   U ovládacích prvků ve skládaném rozložení se stisknutím této kombinace kláves vymění pozice vybraného ovládacího prvku s ovládacím prvkem bezprostředně pod ním, pokud se již nejedná o nejvyšší ovládací prvek v rozložení.

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření vybraného ovládacího prvku o jeden bod směrem doprava 

 Poznámka   U ovládacích prvků ve skládaném rozložení se stisknutím této kombinace kláves rozšíří celé rozložení.

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Zúžení vybraného ovládacího prvku o jeden bod směrem doleva 

 Poznámka   U ovládacích prvků ve skládaném rozložení se stisknutím této kombinace kláves zúží celé rozložení.

SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Snížení vybraného ovládacího prvku zdola o jeden bod  SHIFT+ŠIPKA NAHORU
Zvýšení vybraného ovládacího prvku zdola o jeden bod SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

ZobrazitPohyb v zobrazení Datový list

ZobrazitPřechod na určitý záznam

ZobrazitPřecházení mezi jednotlivými poli a záznamy

Akce Klávesy
Přesunutí na další pole TABULÁTOR nebo ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí na poslední pole v aktuálním záznamu v navigačním režimu END
Přesunutí na předchozí pole SHIFT+TABULÁTOR nebo ŠIPKA VLEVO
Přesunutí na první pole v aktuálním záznamu v navigačním režimu HOME
Přesunutí na aktuální pole v dalším záznamu ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí na poslední pole v posledním záznamu v navigačním režimu CTRL+ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí na aktuální pole v posledním záznamu v navigačním režimu CTRL+END
Přesunutí na aktuální pole v předchozím záznamu ŠIPKA NAHORU
Přesunutí na aktuální pole v prvním záznamu v navigačním režimu CTRL+ŠIPKA NAHORU
Přesunutí na první pole v prvním záznamu v navigačním režimu CTRL+HOME

ZobrazitPřechod na jinou obrazovku s daty

Akce Klávesy
Přesunutí o jednu obrazovku dolů PAGE DOWN
Přesunutí o jednu obrazovku nahoru PAGE UP
Přesunutí o jednu obrazovku doprava CTRL+PAGE DOWN
Přesunutí o jednu obrazovku doleva CTRL+PAGE UP

ZobrazitPohyb ve vnořených datových listech

ZobrazitPřechod na určitý záznam

Akce Klávesy
Přesunutí z vnořeného datového listu na pole čísla záznamu, následné zadání čísla záznamu a stisknutí klávesy ENTER ALT+F5

ZobrazitRozbalení a sbalení vnořeného datového listu

Akce Klávesy
Rozbalení vnořeného datového listu záznamu přesunutím z datového listu CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Sbalení vnořeného datového listu CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

ZobrazitPřecházení mezi datovým listem a vnořeným datovým listem

Akce Klávesy
Přechod do vnořeného datového listu z posledního pole předcházejícího záznamu v datovém listu TAB
Přechod do vnořeného datového listu z prvního pole následujícího záznamu v datovém listu SHIFT+TAB
Opuštění vnořeného datového listu a přechod na první pole následujícího záznamu v datovém listu CTRL+TAB
Opuštění vnořeného datového listu a přechod na poslední pole předcházejícího záznamu v datovém listu CTRL+SHIFT+TAB
Přechod na následující pole v datovém listu z posledního pole ve vnořeném datovém listu TAB
Přesun z datového listu na následující záznam v datovém listu s vynecháním vnořeného datového listu ŠIPKA DOLŮ
Přesun z datového listu na předcházející záznam v datovém listu s vynecháním vnořeného datového listu ŠIPKA NAHORU

 Poznámka   Mezi poli a záznamy ve vnořeném datovém listu můžete přecházet pomocí stejných klávesových zkratek jako v zobrazení Datový list.

ZobrazitPohyb ve formulářovém zobrazení

ZobrazitPřechod na určitý záznam

Akce Klávesy
Přesunutí na pole čísla záznamu a následné zadání čísla záznamu a stisknutí klávesy ENTER F5

ZobrazitPřecházení mezi jednotlivými poli a záznamy

Akce Klávesy
Přesunutí na další pole TAB
Přesunutí na předchozí pole SHIFT+TAB
Přesunutí na poslední ovládací prvek ve formuláři a ponechání kurzoru na aktuálním záznamu v navigačním režimu END
Přesunutí na poslední ovládací prvek ve formuláři a přesunutí kurzoru na poslední záznam v navigačním režimu CTRL+END
Přesunutí na první ovládací prvek ve formuláři a ponechání kurzoru na aktuálním záznamu v navigačním režimu HOME
Přesunutí na první ovládací prvek ve formuláři a přesunutí kurzoru na první záznam v navigačním režimu CTRL+HOME
Přesunutí na aktuální pole v dalším záznamu CTRL+PAGE DOWN
Přesunutí na aktuální pole v předchozím záznamu CTRL+PAGE UP

ZobrazitPohyb ve formulářích o více než jedné stránce

Akce Klávesy
Přesunutí o jednu stránku dolů; na konci záznamu – přechod na stejnou stránku v dalším záznamu PAGE DOWN
Přesunutí o jednu stránku nahoru; na konci záznamu – přechod na stejnou stránku v předchozím záznamu PAGE UP

ZobrazitPřechod mezi hlavním formulářem a podformulářem

Akce Klávesy
Přechod na podformulář z předchozího pole v hlavním formuláři TAB
Přechod na podformulář z následujícího pole v hlavním formuláři SHIFT+TAB
Ukončení práce v podformuláři a přesunutí na další pole v hlavním formuláři nebo na další záznam CTRL+TAB
Ukončení práce v podformuláři a přesunutí na předchozí pole v hlavním formuláři nebo na předchozí záznam CTRL+SHIFT+TAB

ZobrazitPohyb v náhledu před tiskem a v ukázce rozložení

ZobrazitOperace s okny a s dialogovými okny

Akce Klávesy
Otevření dialogového okna Tisk z nabídky Tisk CTRL+P (pro datové listy, formuláře a sestavy)
Otevření dialogového okna Vzhled stránky (pouze formuláře a sestavy) S
Přiblížení či oddálení části stránky Z
Zrušení náhledu před tiskem či ukázky rozložení C nebo ESC

ZobrazitProhlížení různých stránek

Akce Klávesy
Přesunutí na pole čísla stránky a následné zadání čísla stránky a stisknutí klávesy ENTER ALT+F5
Zobrazení další stránky (je-li vybrána možnost Přizpůsobit) PAGE DOWN nebo ŠIPKA DOLŮ
Zobrazení předchozí stránky (je-li vybrána možnost Přizpůsobit) PAGE UP nebo ŠIPKA NAHORU

ZobrazitPohyb v náhledu před tiskem a v ukázce rozložení

Akce Klávesy
Posouvání dolů po malých úsecích ŠIPKA DOLŮ
Posunutí dolů o jednu celou obrazovku PAGE DOWN
Přesunutí na dolní okraj stránky CTRL+ŠIPKA DOLŮ
Posouvání nahoru po malých úsecích ŠIPKA NAHORU
Posunutí nahoru o jednu celou obrazovku PAGE UP
Přesunutí na horní okraj stránky CTRL+ŠIPKA NAHORU
Posouvání doprava po malých částech ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí na pravý okraj stránky END
Přesunutí na pravý dolní okraj stránky CTRL+END
Posouvání doleva po malých částech ŠIPKA VLEVO
Přesunutí na levý okraj stránky HOME
Přesunutí na levý horní okraj stránky CTRL+HOME

ZobrazitPohyb v okně databázového diagramu v projektu aplikace Access

Akce Klávesy
Přechod z buňky tabulky do záhlaví tabulky ESC
Přechod ze záhlaví tabulky na naposledy upravovanou buňku ENTER
Přechod ze záhlaví tabulky na záhlaví další tabulky nebo z buňky
v tabulce na další buňku
TAB
Rozbalení seznamu v tabulce ALT + ŠIPKA DOLŮ
Přechod mezi položkami rozevíracího seznamu shora dolů ŠIPKA DOLŮ
Přechod na předcházející položku seznamu ŠIPKA NAHORU
Výběr položky v seznamu a přechod na následující buňku ENTER
Změna nastavení zaškrtávacího políčka MEZERNÍK
Přechod na první buňku v řádku nebo
na začátek aktuální buňky
HOME
Přechod na poslední buňku v řádku nebo
na konec aktuální buňky
END
Přechod na další stránku v tabulce
nebo v diagramu
PAGE DOWN
Přechod na předchozí stránku v tabulce
nebo v diagramu
PAGE UP

ZobrazitPohyb v Návrháři dotazu v projektu aplikace Access

ZobrazitVšechna podokna

Akce Klávesy
Přepínání mezi podokny Návrháře dotazu F6, SHIFT+F6

ZobrazitPodokno Diagram

Akce Klávesy
Přechod na další nebo předcházející tabulku, zobrazení či funkci (případně také čáru spojení) TAB nebo SHIFT+TAB
Přecházení mezi sloupci v tabulce, zobrazení nebo ve funkci  Klávesy se šipkami
Použití vybraného datového sloupce jako výstupního MEZERNÍK nebo klávesa PLUS
Odebrání vybraného datového sloupce z výstupu dotazu MEZERNÍK nebo klávesa MINUS
Odebrání vybrané tabulky, zobrazení, funkce nebo čáry spojení z dotazu DELETE

 Poznámka   Pokud je vybráno více položek, ovlivní stisknutí klávesy MEZERNÍK všechny tyto položky. Chcete-li vybrat více položek, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte postupně na všechny požadované položky. Chcete-li do výběru přidat nebo z něj odebrat jednu položku, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na požadovanou položku.

ZobrazitPodokno Mřížka

Akce Klávesy
Přecházení mezi buňkami Klávesy se šipkami, TAB a SHIFT+TAB
Přechod na poslední řádek aktuálního sloupce CTRL+ŠIPKA DOLŮ
Přechod na první řádek aktuálního sloupce CTRL+ŠIPKA NAHORU
Přechod do levé horní buňky viditelné části mřížky CTRL+HOME
Přechod do pravé dolní buňky CTRL+END
Přechod na další nebo předcházející položku rozevíracího seznamu ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ
Výběr celého sloupce mřížky CTRL+MEZERNÍK
Přepínání mezi režimem úprav a režimem výběru buněk F2
Kopírování vybraného textu z buňky do schránky (v režimu úprav) CTRL+C
Vyjmutí vybraného textu z buňky a přenesení do schránky (v režimu úprav) CTRL+X
Vložení textu ze schránky (v režimu úprav) CTRL+V
Přepínání režimu vkládání a přepisování při úpravách buňky INS
Přepnutí mezi zaškrtnutím políčka ve sloupci VýstupPoznámka:    Pokud je vybráno více položek, má stisknutí této klávesy vliv na všechny vybrané položky. MEZERNÍK
Vymazání vybraného obsahu buňky DELETE
Odebrání řádku obsahujícího vybraný datový sloupec z dotazu Poznámka:    Pokud je vybráno více položek, má stisknutí této klávesy vliv na všechny vybrané položky. DELETE
Vymazání všech hodnot z vybraného sloupce mřížky DELETE
Vložení řádku mezi existující řádky INS (po výběru řádku mřížky)
Přidání sloupce Nebo INS (po výběru libovolného sloupce Nebo ...)

ZobrazitPodokno SQL

Při práci v podokně SQL můžete používat standardní editační klávesy systému Windows, například kombinaci klávesy CTRL s klávesami se šipkami pro pohyb mezi slovy a příkazy Vyjmout, Kopírovat a Vložit v nabídce Úpravy.

 Poznámka    Text lze pouze vkládat; režim přepisování není k dispozici.

ZobrazitPráce se zobrazeními kontingenční tabulky

ZobrazitZobrazení kontingenční tabulky

ZobrazitKlávesy pro výběr prvků v zobrazení kontingenční tabulky

Akce Klávesy
Přesun výběru zleva doprava a poté dolů TAB
Přesun výběru shora dolů a poté doprava ENTER
Výběr buňky vlevo. Pokud se nacházíte v buňce nejvíce vlevo, vyberete pomocí kombinace kláves SHIFT+TAB poslední buňku předchozího řádku. SHIFT+TAB
Výběr buňky nad aktuální buňkou. Pokud se nacházíte v buňce nejvíce nahoře, vyberete pomocí kombinace kláves SHIFT+TAB poslední buňku předchozího sloupce. SHIFT+ENTER
Výběr buněk s podrobnostmi pro další položku v oblasti řádků CTRL+ENTER
Výběr buněk s podrobnostmi pro předchozí položku v oblasti řádků SHIFT+CTRL+ENTER
Přesun výběru ve směru šipky na klávese. Pokud je vybráno pole řádku nebo sloupce, klávesou ŠIPKA DOLŮ se přesunete k první položce dat v poli. Následným stisknutím šipkové klávesy se přesunete k další nebo předchozí položce nebo zpět do pole. Pokud je vybráno pole podrobností, klávesou ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA VPRAVO se přesunete do první buňky v oblasti podrobností. Klávesy se šipkami
Rozšíření nebo zmenšení výběru ve směru šipky na klávese SHIFT + klávesy se šipkami
Přesun výběru na poslední buňku ve směru šipky na klávese CTRL+klávesy se šipkami
Přesun vybrané položky ve směru šipky na klávese SHIFT+ALT+klávesa se šipkou
Výběr buňky nejvíce vlevo aktuálního řádku HOME
Výběr buňky nejvíce vpravo aktuálního řádku END
Výběr buňky nejvíce vlevo prvního řádku CTRL+HOME
Výběr poslední buňky posledního řádku CTRL+END
Rozšíření výběru až k buňce nejvíce vlevo prvního řádku SHIFT+CTRL+HOME
Rozšíření výběru až k poslední buňce posledního řádku SHIFT+CTRL+END
Výběr pole pro aktuálně vybranou položku dat, souhrnu nebo podrobností CTRL+MEZERNÍK
Výběr celého řádku, který obsahuje aktuálně vybranou buňku SHIFT+MEZERNÍK
Výběr celého zobrazení kontingenční tabulky (Zobrazení kontingenční tabulky: Zobrazení shrnující a analyzující data v datovém listu nebo formuláři. Můžete použít různé úrovně podrobností nebo uspořádat data přetažením polí a položek či zobrazením a skrytím položek v rozevíracích seznamech pro pole.) CTRL+A
Zobrazení další stránky PAGE DOWN
Zobrazení předchozí stránky PAGE UP
Rozšíření výběru dolů o jednu obrazovku SHIFT+PAGE DOWN
Zmenšení výběru o jednu obrazovku SHIFT+PAGE UP
Zobrazení další stránky vpravo ALT+PAGE DOWN
Zobrazení předchozí stránky vlevo ALT+PAGE UP
Rozšíření výběru o jednu stránku vpravo SHIFT+ALT+PAGE DOWN
Rozšíření výběru o jednu stránku vlevo SHIFT+ALT+PAGE UP

ZobrazitKlávesy pro provedení příkazů

Akce Klávesy
Zobrazení témat nápovědy F1
Zobrazení místní nabídky pro vybraný prvek zobrazení kontingenční tabulky. Pomocí místní nabídky můžete v zobrazení kontingenční tabulky provádět příkazy. SHIFT+F10
Provedení příkazu v místní nabídce Podtržené písmeno
Zavření místní nabídky, aniž by byl proveden příkaz ESC
Zobrazení dialogového okna Vlastnosti ALT+ENTER
Zavření dialogového okna Vlastnosti ALT+F4
Zrušení probíhající aktualizace ESC
Kopírování vybraných dat ze zobrazení kontingenční tabulky do schránky CTRL+C
Export obsahu zobrazení kontingenční tabulky do aplikace Microsoft Excel 2010 Excel 2010 CTRL+E

ZobrazitKlávesy pro zobrazení, skrytí, filtrování nebo řazení dat

Akce Klávesy
Zobrazení nebo skrytí značek rozbalení (Plus a Minus ) vedle položek CTRL+8
Rozbalení vybrané položky CTRL+ZNAMÉNKO PLUS (na číselné klávesnici)
Skrytí vybrané položky CTRL+ZNAMÉNKO MINUS (na číselné klávesnici)
Otevření seznamu pro vybrané pole ALT+ŠIPKA DOLŮ
Přesun k naposledy vybrané položce, tlačítku OK nebo Storno v rozevíracím seznamu pole TAB
Přesun k další položce v rozevíracím seznamu pole Klávesy se šipkami
Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka aktuální položky v rozevíracím seznamu pole MEZERNÍK
Zavření rozevíracího seznamu pro pole a uplatnění provedených změn ENTER
Zavření rozevíracího seznamu pro pole bez uplatnění provedených změn ESC
Vypnutí nebo zapnutí automatického filtru CTRL+T
Řazení dat ve vybraném poli nebo souhrnu ve vzestupném pořadí (A – Z 0 – 9) CTRL+SHIFT+A
Řazení dat ve vybraném poli nebo souhrnu v sestupném pořadí (Z – A 9 – 9) CTRL+SHIFT+Z
Přesun vybraného člena nahoru nebo vlevo CTRL+ŠIPKA NAHORU nebo CTRL+ŠIPKA VLEVO
Přesun vybraného člena dolů nebo vpravo CTRL+ŠIPKA DOLŮ nebo CTRL+ŠIPKA VPRAVO

ZobrazitKlávesy pro přidání polí a souhrnů pro změnu rozložení zobrazení kontingenční tabulky

ZobrazitKlávesy pro práci s podoknem Seznam polí

Akce Klávesy
Zobrazení podokna Seznam polí nebo jeho aktivace v případě, že je již zobrazené CTRL+L
Přechod na další položku v podokně Seznam polí Klávesy se šipkami
Přesun na předchozí položku a její zahrnutí do výběru SHIFT+ŠIPKA NAHORU
Přesun na další položku a její zahrnutí do výběru SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Přesun na předchozí položku bez jejího zahrnutí do výběru CTRL+ŠIPKA NAHORU
Přesun na další položku bez jejího zahrnutí do výběru CTRL+ŠIPKA DOLŮ
Odebrání položky z výběru, pokud je položka s fokusem jeho součástí, a naopak CTRL+MEZERNÍK
Rozbalení aktuální položky v podokně Seznam polí tak, aby se zobrazil její obsah; případně rozbalení položky Součty a zobrazení dostupných souhrnných polí ZNAMÉNKO PLUS (na numerické klávesnici)
Sbalení aktuální položky v podokně Seznam polí a skrytí jejího obsahu; případně sbalení položky Součty a skrytí dostupných souhrnných polí ZNAMÉNKO MÍNUS (na numerické klávesnici)
Přesunutí k naposledy vybrané položce, tlačítku Přidat nebo seznamu vedle tlačítka Přidat v podokně Seznam polí TAB
Otevření rozevíracího seznamu vedle tlačítka Přidat do v podokně Seznam polí. Pomocí kláves se šipkami se lze přesunout k další položce v seznamu a následným stisknutím klávesy ENTER ji můžete vybrat. ALT+ŠIPKA DOLŮ
Přidání zvýrazněného pole v podokně Seznam polí do oblasti zobrazení kontingenční tabulky v seznamu Přidat ENTER
Zavření podokna Seznam polí ALT+F4

ZobrazitKlávesy pro přidání polí a souhrnů

Akce Klávesy
Přidání nového souhrnného pole pro vybrané pole v zobrazení kontingenční tabulky pomocí souhrnné funkce Součet CTRL+SHIFT+S
Přidání nového souhrnného pole pro vybrané pole v zobrazení kontingenční tabulky pomocí souhrnné funkce Počet CTRL+SHIFT+C
Přidání nového souhrnného pole pro vybrané pole v zobrazení kontingenční tabulky pomocí souhrnné funkce Minimum CTRL+SHIFT+M
Přidání nového souhrnného pole pro vybrané pole v zobrazení kontingenční tabulky pomocí souhrnné funkce Maximum CTRL+SHIFT+X
Přidání nového souhrnného pole pro vybrané pole v zobrazení kontingenční tabulky pomocí souhrnné funkce Průměr CTRL+SHIFT+E
Přidání nového souhrnného pole pro vybrané pole v zobrazení kontingenční tabulky pomocí souhrnné funkce Směrodatná odchylka CTRL+SHIFT+D
Přidání nového souhrnného pole pro vybrané pole v zobrazení kontingenční tabulky pomocí souhrnné funkce Směrodatná odchylka základního souboru CTRL+SHIFT+T
Přidání nového souhrnného pole pro vybrané pole v zobrazení kontingenční tabulky pomocí souhrnné funkce Rozptyl CTRL+SHIFT+V
Přidání nového souhrnného pole pro vybrané pole v zobrazení kontingenční tabulky pomocí souhrnné funkce Rozptyl základního souboru CTRL+SHIFT+R
Zapnutí nebo vypnutí souhrnů a celkových součtů pro vybrané pole v zobrazení kontingenční tabulky CTRL+SHIFT+B
Přidání počítaného pole CTRL+F

ZobrazitKlávesy pro změnu rozložení

 Poznámka   Následující čtyři klávesové zkratky nefungují, pokud klávesy 1, 2, 3 nebo 4 stisknete na numerické klávesnici.

Akce Klávesy
Přesunutí vybraného pole v zobrazení kontingenční tabulky do oblasti řádků CTRL+1
Přesun vybraného pole v zobrazení kontingenční tabulky do oblasti sloupců CTRL+2
Přesun vybraného pole v zobrazení kontingenční tabulky do oblasti filtrů CTRL+3
Přesun vybraného pole v zobrazení kontingenční tabulky do oblasti podrobností CTRL+4
Přesun vybraného pole řádku nebo sloupce v zobrazení kontingenční tabulky do vyšší úrovně CTRL+ŠIPKA VLEVO
Přesun vybraného pole řádku nebo sloupce v zobrazení kontingenční tabulky do nižší úrovně CTRL+ŠIPKA VPRAVO

ZobrazitKlávesy pro formátování prvků v zobrazení kontingenční tabulky

Chcete-li použít následující klávesové zkratky, je nutné nejprve vybrat pole podrobností nebo buňku dat pro souhrnné pole.

Prvních sedm klávesových zkratek mění formát čísla pro vybrané pole.

Akce Klávesy
Pro hodnoty ve vybraném souhrnném poli nebo v poli podrobností použití obecného číselného formátu CTRL+SHIFT+~ (vlnovka)
Pro hodnoty ve vybraném souhrnném poli nebo v poli podrobností použití formátu měny se dvěma desetinnými místy a zápornými čísly v závorkách CTRL+SHIFT+$
Pro hodnoty ve vybraném souhrnném poli nebo v poli podrobností použití procentuálního formátu bez desetinných míst CTRL+SHIFT+%
Pro hodnoty ve vybraném souhrnném poli nebo v poli podrobností použití exponenciálního formátu se dvěma desetinnými místy CTRL+SHIFT+^
Pro hodnoty ve vybraném souhrnném poli nebo v poli podrobností použití kalendářního formátu s určením dne, měsíce a roku CTRL+SHIFT+#
Pro hodnoty ve vybraném souhrnném poli nebo v poli podrobností použití formátu času s určením hodin a minut a označením dopoledne nebo odpoledne CTRL+SHIFT+@
Pro hodnoty ve vybraném souhrnném poli nebo v poli podrobností použití číselného formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a zápornými čísly označenými znaménkem mínus CTRL+SHIFT+!
Pro vybrané pole zobrazení kontingenční tabulky zobrazení textu tučným písmem CTRL+B
Pro vybrané pole zobrazení kontingenční tabulky zobrazení textu podtrženým písmem CTRL+U
Pro vybrané pole zobrazení kontingenční tabulky zobrazení textu kurzívou CTRL+I

ZobrazitZobrazení kontingenčního grafu

ZobrazitKlávesy pro výběr položek v grafu

Akce Klávesy
Výběr další položky v grafu ŠIPKA VPRAVO
Výběr předchozí položky v grafu ŠIPKA VLEVO
Výběr další skupiny položek ŠIPKA DOLŮ
Výběr předchozí skupiny položek ŠIPKA NAHORU

ZobrazitKlávesy pro práci s vlastnostmi a možnostmi

Akce Klávesy
Zobrazení dialogového okna Vlastnosti ALT+ENTER
Zavření dialogového okna Vlastnosti ALT+F4
Pokud je dialogové okno Vlastnosti aktivní, zobrazení další položky na aktivní kartě TAB
Pokud je aktivní karta dialogového okna Vlastnosti, výběr další karty ŠIPKA VPRAVO
Pokud je aktivní karta dialogového okna Vlastnosti, výběr předchozí karty ŠIPKA VLEVO
Zobrazení seznamu nebo palety v případě, že je vybráno tlačítko obsahující seznam nebo paletu ŠIPKA DOLŮ
Zobrazení místní nabídky SHIFT+F10
Provedení příkazu v místní nabídce Podtržené písmeno
Zavření místní nabídky, aniž by byl proveden příkaz ESC

ZobrazitKlávesy pro práci s poli

Akce Klávesy
Otevření seznamu pro vybrané pole ALT+ŠIPKA DOLŮ
V rozevíracím seznamu pole přesun k naposledy vybrané položce, tlačítku OK nebo Storno v rozevíracím seznamu pole TAB
Přesun k další položce v rozevíracím seznamu pole Klávesy se šipkami
Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka aktuální položky v rozevíracím seznamu pole MEZERNÍK
Zavření rozevíracího seznamu pro pole a uplatnění provedených změn ENTER
Zavření rozevíracího seznamu pro pole bez uplatnění provedených změn ESC

ZobrazitKlávesy pro práci s podoknem Seznam polí

Akce Klávesy
Zobrazení podokna Seznam polí nebo jeho aktivace v případě, že je již zobrazené CTRL+L
Přechod na další položku v podokně Seznam polí Klávesy se šipkami
Přesun na předchozí položku a její zahrnutí do výběru SHIFT+ŠIPKA NAHORU
Přesun na další položku a její zahrnutí do výběru SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Přesun na předchozí položku bez jejího zahrnutí do výběru CTRL+ŠIPKA NAHORU
Přesun na další položku bez jejího zahrnutí do výběru CTRL+ŠIPKA DOLŮ
Odebrání položky z výběru, pokud je položka s fokusem jeho součástí, a naopak CTRL+MEZERNÍK
Rozbalení aktuální položky v podokně Seznam polí tak, aby se zobrazil její obsah, případně rozbalení položky Součty a zobrazení dostupných souhrnných polí ZNAMÉNKO PLUS (na numerické klávesnici)
Sbalení aktuální položky v podokně Seznam polí a skrytí jejího obsahu, případně sbalení položky Součty a skrytí dostupných souhrnných polí ZNAMÉNKO MÍNUS (na numerické klávesnici)
Přesunutí k naposledy vybrané položce, tlačítku Přidat nebo seznamu vedle tlačítka Přidat v podokně Seznam polí TAB
Otevření rozevíracího seznamu vedle tlačítka Přidat do v podokně Seznam polí. Pomocí kláves se šipkami se lze přesunout k další položce v seznamu a následným stisknutím klávesy ENTER ji můžete vybrat. ALT+ŠIPKA DOLŮ
Přidání zvýrazněného pole v podokně Seznam polí do oblasti přetažení zobrazené v seznamu Přidat ENTER
Zavření podokna Seznam polí ALT+F4

Pás karet rozhraní Fluent systému Microsoft Office

ZobrazitPás karet rozhraní Fluent systému Office

 1. Stiskněte klávesu ALT.

Nad každou funkcí dostupnou v aktuálním zobrazení jsou zobrazeny popisy tlačítek.

 1. Stiskněte písmeno uvedené v klávesové zkratce nad funkcí, kterou chcete použít.
 2. V závislosti na stisknutém písmenu se mohou zobrazit další klávesové zkratky. Pokud je například aktivní karta Externí data a stisknete klávesu C, zobrazí se karta Vytvořit společně s klávesovými zkratkami pro skupiny na dané kartě.
 3. Pokračujte stisknutím dalších písmen, dokud nestisknete písmeno určující příkaz nebo ovládací prvek, který chcete použít. V některých případech je třeba nejdříve stisknout písmeno skupiny obsahující příkaz.

 Poznámka   Chcete-li zrušit prováděnou akci a skrýt klávesové zkratky, stiskněte klávesu ALT.

Online nápověda

ZobrazitKlávesové zkratky pro práci s oknem nápovědy

Okno nápovědy umožňuje přístup k celému obsahu nápovědy systému Office. V okně nápovědy se zobrazují témata a další obsah nápovědy.

V okně Nápověda

Akce Klávesy
Otevření okna Nápověda F1
Zavření okna nápovědy ALT+F4
Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem ALT+TAB
Přechod zpět na domovskou stránku aplikace název aplikace ALT+HOME
Výběr další položky v okně nápovědy TAB
Výběr předchozí položky v okně nápovědy SHIFT+TAB
Provedení akce pro vybranou položku ENTER
Výběr další nebo předchozí položky v části Procházet nápovědu aplikace název aplikace okna Nápověda TAB nebo SHIFT+TAB
Rozbalení nebo sbalení vybrané položky v části Procházet nápovědu k aplikaci název aplikace okna nápovědy ENTER
Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu včetně odkazů Zobrazit vše či Skrýt vše v horní části tématu TAB
Výběr předchozího skrytého textu či hypertextového odkazu SHIFT+TAB
Provedení akce pro vybranou položku Zobrazit vše či Skrýt vše nebo pro skrytý text či hypertextový odkaz ENTER
Návrat k předchozímu tématu nápovědy (tlačítko Zpět) ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE
Přesunutí vpřed na další téma nápovědy (tlačítko Vpřed) ALT+ŠIPKA VPRAVO
Malé posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ
Velké posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy PAGE UP nebo PAGE DOWN
Zobrazení nabídky příkazů pro okno nápovědy za podmínky, že je okno nápovědy aktivováno (je třeba kliknout do okna nápovědy) SHIFT+F10
Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit) ESC
Aktualizace okna (tlačítko Aktualizovat) F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

 Poznámka   Pokud kurzor není umístěn v aktuálním tématu nápovědy, stiskněte klávesu F6 a poté stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

CTRL+P
Změna stavu připojení F6 a otevření seznamu voleb stisknutím klávesy ENTER
Přepínání mezi oblastmi okna Nápověda, například mezi panelem nástrojů a seznamem Hledat F6
Výběr další nebo předchozí položky ve stromovém zobrazení obsahu ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ
Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení obsahu ŠIPKA DOLEVA, ŠIPKA DOPRAVA

Základy používání systému Microsoft Office

ZobrazitZobrazení a používání oken

Akce Klávesy
Přepnutí do dalšího okna ALT+TAB
Přepnutí do předchozího okna ALT+SHIFT+TAB
Zavření aktivního okna CTRL+W nebo CTRL+F4

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (ve směru hodinových ručiček) – klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát

 Poznámka   Pokud se po stisknutí klávesy F6 nezobrazí požadované podokno úloh, pokuste se stisknutím klávesy ALT aktivovat řádek nabídek nebo pás karet rozhraní Fluent systému Microsoft Office a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB přejděte do podokna úloh.

F6
Přepnutí do dalšího okna, pokud je jich otevřeno více CTRL+F6
Přepnutí do předchozího okna CTRL+SHIFT+F6
Není-li okno dokumentu maximalizováno, slouží tato kombinace kláves k provedení příkazu Velikost (v systémové nabídce okna). Chcete-li změnit velikost okna, stiskněte klávesy se šipkami a po dokončení úprav stiskněte klávesu ENTER.  CTRL+F8
Minimalizace okna na velikost ikony (Klávesová zkratka je funkční pouze v některých aplikacích systému Microsoft Office.) CTRL+F9
Maximalizace nebo obnovení vybraného okna CTRL+F10
Zkopírování vzhledu obrazovky do schránky PRINT SCREEN
Zkopírování vzhledu vybraného okna do schránky ALT+PRINT SCREEN

ZobrazitPohyb v textu nebo mezi buňkami

Akce Klávesy
Přesunutí o jeden znak vlevo ŠIPKA VLEVO
Přesunutí o jeden znak vpravo ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí o jeden řádek nahoru ŠIPKA NAHORU
Přesunutí o jeden řádek dolů ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí o jedno slovo vlevo CTRL+ŠIPKA VLEVO
Přesunutí o jedno slovo vpravo CTRL+ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí na konec řádku END
Přesunutí na začátek řádku HOME
Přesunutí o jeden odstavec nahoru CTRL+ŠIPKA NAHORU
Přesunutí o jeden odstavec dolů CTRL+ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí na konec textového pole CTRL+END
Přesunutí na začátek textového pole CTRL+HOME
Zopakování poslední akce Najít SHIFT+F4

ZobrazitPohyb a práce v tabulkách

Akce Klávesy
Přechod na následující buňku TAB
Přechod na předchozí buňku SHIFT+TAB
Přechod na následující řádek ŠIPKA DOLŮ
Přechod na předchozí řádek ŠIPKA NAHORU
Vložení tabulátoru do buňky CTRL+TAB
Začátek nového odstavce ENTER
Přidání nového řádku na konec tabulky TAB na konci posledního řádku

ZobrazitPřístup k podoknům úloh a jejich použití

Akce Klávesy

Přesunutí do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát)

 Poznámka   Pokud se požadované podokno úloh pomocí klávesy F6 nezobrazí, stiskněte klávesu ALT (tím umístíte fokus do panelu nabídek) a pak pomocí kláves CTRL+TAB přejděte do podokna úloh.

F6
Přechod do podokna úloh, je-li aktivní nabídka nebo panel nástrojů (Kombinaci kláves CTRL+TAB může být nutné stisknout několikrát.) CTRL+TAB
Výběr další nebo předchozí možnosti v podokně úloh, pokud je toto podokno aktivní TAB nebo SHIFT+TAB
Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh CTRL+ŠIPKA DOLŮ
Přechod mezi možnostmi vybrané podnabídky; přechod mezi možnostmi ve skupině možností v dialogovém okně ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU
Otevření vybrané nabídky nebo provedení akce přiřazené vybranému tlačítku MEZERNÍK nebo ENTER
Otevření místní nabídky; otevření rozevírací nabídky u vybrané položky galerie SHIFT+F10
Výběr prvního nebo posledního příkazu v zobrazené nabídce nebo podnabídce HOME nebo END
Posun nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu položek galerie PAGE UP nebo PAGE DOWN
Přesunutí na začátek nebo konec vybraného seznamu položek galerie CTRL+HOME nebo CTRL+END

Tipy

ZobrazitZměna velikosti a přesouvání panelů nástrojů, nabídek a podoken úloh

 1. Stisknutím klávesy ALT vyberete panel nabídek.
 2. Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB vyberte požadovaný panel nástrojů nebo podokno úloh.
 3. Proveďte některou z následujících akcí:

ZobrazitZměna velikosti panelu nástrojů

 1. Na panelu nástrojů zobrazte stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK nabídku Možnosti panelu nástrojů.
 2. Klikněte na příkaz Velikost a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Pomocí kláves se šipkami změňte velikost panelu nástrojů. Stisknutím kombinace kláves CTRL+klávesa se šipkou změníte velikost o jeden pixel.

ZobrazitPřesunutí panelu nástrojů

 1. Na panelu nástrojů zobrazte stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK nabídku Možnosti panelu nástrojů.
 2. Klikněte na příkaz Přesunout a potom stiskněte klávesu ENTER.
 3. Pomocí kláves se šipkami umístěte panel nástrojů. Stisknutím kombinace kláves CTRL+klávesa se šipkou přesunete panel nástrojů o jeden pixel. Chcete-li uvolnit ukotvený panel nástrojů, stiskněte opakovaně klávesu ŠIPKA DOLŮ. Chcete-li panel nástrojů ukotvit svisle na pravé nebo levé straně, stiskněte opakovaně klávesy ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO, dokud panel zcela nepřesunete na pravou nebo levou stranu.

ZobrazitZměna velikosti podokna úloh

 1. Stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK v podokně úloh zobrazte nabídku s dalšími příkazy.
 2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Velikost a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Použitím kláves se šipkami upravte velikost podokna úloh. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ klávesa se šipkou provedete změnu o jeden pixel.

ZobrazitPřesunutí podokna úloh

 1. Stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK v podokně úloh zobrazte nabídku s dalšími příkazy.
 2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Přesunout a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Pomocí kláves se šipkami umístěte podokno úloh. Chcete-li podokno přesunout o jeden pixel, stiskněte kombinaci kláves CTRL+klávesa se šipkou.
 1. Po přesunutí nebo změně velikosti podokna úloh stiskněte klávesu ESC.

ZobrazitPoužití dialogových oken

Akce Klávesy
Přesunutí fokusu na další přepínač nebo skupinu voleb TAB
Přesunutí fokusu na předchozí přepínač nebo skupinu voleb SHIFT+TAB
Přepnutí na další kartu v dialogovém okně CTRL+TAB
Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně CTRL+SHIFT+TAB
Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb Klávesy se šipkami
Provedení akce přiřazené k vybranému tlačítku; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí vybraného zaškrtávacího políčka MEZERNÍK
Otevření seznamu (pokud je zavřen) a přechod na příslušnou možnost v seznamu První písmeno možnosti v rozevíracím seznamu
Výběr možnosti; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí zaškrtávacího políčka ALT+ podtržené písmeno možnosti
Otevře vybraný rozevírací seznam. ALT+ŠIPKA DOLŮ
Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna ESC
Provedení akce přiřazené k výchozímu tlačítku v dialogovém okně ENTER

ZobrazitPoužití upravitelných polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné místo, do něhož lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Akce Klávesy
Přechod na začátek pole HOME
Přechod na konec pole END
Přechod o jeden znak doleva nebo doprava ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí o jedno slovo vlevo CTRL+ŠIPKA VLEVO
Přesunutí o jedno slovo vpravo CTRL+ŠIPKA VPRAVO
Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky SHIFT+HOME
Výběr textu od pozice kurzoru do konce položky SHIFT+END
 
 
Platí pro:
Access 2010