Клавишни комбинации за Microsoft Office Word

Клавишните комбинации, описани в тази помощна тема, се отнасят до американска клавиатурна подредба. Клавишите при други подредби може да не отговарят точно на клавишите при американската подредба.

За клавишни комбинации, при които се натискат едновременно два или повече клавиша, тези клавиши са разделени със знак "плюс" (+) в помощта за Microsoft Office Word 2007. За клавишни комбинации, при които се натиска един клавиш, след което веднага друг, клавишите, които трябва да натиснете, са разделени със запетая (,).

За да отпечатате тази тема, натискайте клавиша TAB, докато изберете Покажи всички, натиснете ENTER и после натиснете CTRL+P.

В тази статия


Основи на Microsoft Office

ПокажиПоказване и използване на прозорци

За да направите това Натиснете
Превключване към следващия прозорец. ALT+TAB
Превключване към предишния прозорец. ALT+SHIFT+TAB
Затваряне на активния прозорец. CTRL+W или CTRL+F4
Възстановяване на размера на активния прозорец, след като сте го увеличили. ALT+F5
Преминаване в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата (по посока на часовниковата стрелка). Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път. F6
Преминаване в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата (обратно на посоката на часовниковата стрелка). SHIFT+F6
Когато е отворен повече от един прозорец, превключване към следващия прозорец. CTRL+F6
Превключване към предишния прозорец. CTRL+SHIFT+F6
Увеличаване или възстановяване на избран прозорец. CTRL+F10
Копиране на картина на екрана в клипборда. PRINT SCREEN
Копиране на картина на избрания прозорец в клипборда. ALT+PRINT SCREEN

ПокажиИзползване на диалогови прозорци

За да направите това Натиснете
Връщане от отворен диалогов прозорец към документа за такива диалогови прозорци, които поддържат това – например Търсене и заместване. ALT+F6
Преминаване към следваща опция или група опции. TAB
Преминаване към предишна опция или група опции. SHIFT+TAB
Преминаване към следващия раздел в диалогов прозорец. CTRL+TAB
Преминаване към предишния раздел в диалогов прозорец. CTRL+SHIFT+TAB
Преминаване между опции от отворен падащ списък или между опции от група опции. Клавиши със стрелки
Изпълнение на действието, присвоено на избрания бутон; избиране или изчистване на отметката от избрано квадратче за отметка. Интервал
Избор на опция; отмятане или изчистване на отметка в квадратче. ALT+ подчертаната буква на опция
Отваряне на избран падащ списък. ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ
Избиране на опция от падащ списък. Първата буква от опция от падащ списък
Затваряне на избран падащ списък; отказ от команда и затваряне на диалогов прозорец. ESC
Изпълнение на избраната команда. ENTER

ПокажиИзползване на текстови полета в диалогови прозорци

Полето за редактиране е празно място, в което въвеждате или вмъквате елемент, като напр. име на потребител или път към папка.

За да направите това Натиснете
Преместване в началото на записа. HOME
Преместване в края на записа. END
Преместване с един знак наляво или надясно. СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ
Преместване с една дума наляво. CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО
Преместване с една дума надясно. CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО
Избор или отказ на избора един знак наляво. SHIFT+стрелка наляво
Избор или отказ на избора един знак надясно. SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО
Избор или отказ на избора една дума наляво. CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО
Избор или отказ на избора една дума надясно. CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО
Избор от точката на вмъкване до началото на записа. SHIFT+HOME
Избор от точката на вмъкване до края на записа. SHIFT+END

ПокажиИзползване на диалоговите прозорци Отваряне и Записване като

За да направите това Натиснете
Показване на диалоговия прозорец Отвори. CTRL+F12 или CTRL+O
Показване на диалоговия прозорец Запиши като. F12
Отиване в предишната папка. Изображение на бутон ALT+1
Бутон Едно ниво нагоре Изображение на бутон : Отваряне на папката, която се намира едно ниво над отворената папка. ALT+2
Бутон Изтрий Изображение на бутон : Изтриване на избраната папка или файл. DELETE
Бутон Създай нова папка Изображение на бутон : Създаване на нова папка. ALT+4
Бутон Изгледи Изображение на бутон : Превключване между възможните изгледи на папка. ALT+5
Показване на контекстно меню за избран елемент – например папка или файл. SHIFT+F10
Преместване между опции или области в диалоговия прозорец. TAB
Отваряне на списъка Търси в. F4 или ALT+М
Актуализиране на списъка на файловете. F5

ПокажиДействия за отменяне и връщане

За да направите това Натиснете
Отказ от действие. ESC
Отменяне на действие. CTRL+Z
Връщане или повторение на действие. CTRL+Y

ПокажиДостъп и използване на прозорци на задачите и галерии.

За да направите това Натиснете
Преминаване в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата. (Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.) F6
Когато някое меню е активно, преместване до прозорец на задачи. (Може да се наложи да натиснете CTRL+TAB повече от един път.) CTRL+TAB
Когато даден прозорец на задачите е активен, избор на следващата или предишната опция от прозореца на задачите. TAB или SHIFT+TAB
Показване на пълния списък от команди от менюто на прозореца на задачите. CTRL+интервал
Изпълнение на действието, приписано на избрания бутон. Интервал или ENTER
Отваряне на падащо меню за избрания елемент от галерията. SHIFT+F10
Избиране на първия или последния елемент в галерия. HOME или END
Превъртане нагоре или надолу в избрания списък на галерия. Страница нагоре или страница надолу

Затваряне на прозорец на задачите

 1. Натиснете F6, за са се преместите на прозореца на задачите, ако е необходимо.
 2. Натиснете CTRL+интервал.
 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Затвори, след което натиснете ENTER.

Преместване на прозорец на задачите

 1. Натиснете F6, за са се преместите на прозореца на задачите, ако е необходимо.
 2. Натиснете CTRL+интервал.
 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Премести, след което натиснете ENTER.
 4. Използвайте клавишите със стрелки, за да преместите прозореца на задачите, след което натиснете ENTER.

Преоразмеряване на прозорец на задачите

 1. Натиснете F6, за са се преместите на прозореца на задачите, ако е необходимо.
 2. Натиснете CTRL+интервал.
 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Размер, след което натиснете ENTER.
 4. Използвайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца на задачите, след което натиснете ENTER.

ПокажиДостъп и използване на умни етикетчета

За да направите това Натиснете
Показване на контекстното меню за избрания елемент. SHIFT+F10
Показване на меню или съобщение за умно етикетче или за бутона "Опции за автокоригиране" Изображение на бутон или бутона "Опции за поставяне" Изображение на бутон. Ако има повече от едно умно етикетче, превключване до следващото умно етикетче и показва неговото меню или съобщение. ALT+SHIFT+F10
Избиране на следващия елемент в меню на умни етикетчета. СТРЕЛКА НАДОЛУ
Избиране на предишния елемент в меню на умни етикетчета. СТРЕЛКА НАГОРЕ
Извършване на действието за избрания елемент в меню на умни етикетчета. ENTER
Затваряне на менюто на умни етикетчета или съобщението. ESC

Съвети

 • Можете да поискате да бъдете уведомявани със звук всеки път, когато се появи умно етикетче. За да чувате звукови подсещания, трябва да имате звукова карта. Трябва също да сте инсталирали на вашия компютър Microsoft Office Sounds.
 • Ако имате достъп до Интернет, можете да изтеглите Microsoft Office Sounds от уеб сайта Microsoft Office Online. След като инсталирате звуковите файлове, направете следното в Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 или Microsoft Office Word 2007:
  1. Натиснете ALT+F, за да отворите менюто под бутона Microsoft Office Изображение на бутон, след което натиснете I, за да отворите Опции за програма.
  2. Натиснете A, за да изберете Разширени, след което натиснете TAB, за да се придвижите до Разширени опции за работа с програма.
  3. Натиснете два пъти ALT+S, за да се придвижите до квадратчето за отметка Осигури звукова обратна връзка, което е под Общи, след което натиснете интервала.
  4. Натиснете неколкократно TAB, за да изберете OK, след което натиснете ENTER.

 Забележка   Когато поставите или изчистите отметката от това квадратче, настройката засяга всички програми на Office, които поддържат звук.

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Придвижване из лентата на Office Fluent

ПокажиДостъп до всяка команда с няколко натискания на клавиши

 Забележка   Лентата е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

Клавишите за достъп предлагат начин за бързо използване на команда чрез натискане на няколко клавиша, без значение дали сте в програмата. Всяка команда в Office Word 2007 може да бъде достигната чрез натискане на клавиш за достъп. Можете да стигнете до повечето от командите, използвайки между две и пет натискания на клавиши. За да използвате клавиш за достъп:

 1. Натиснете ALT.

Над всяка функция, налична в текущия изглед, се появяват бързите клавиши.

Лентата с показани бързи клавиши

Горното изображение е извадка от Обучение в Microsoft Office Online.

 1. Натиснете буквата, показана на бързия клавиш над функцията, която искате да използвате.
 2. В зависимост от това коя буква натиснете, може да се появят още бързи клавиши, например ако разделът Начало е активен и натиснете В, ще се появи разделът Вмъкване, заедно с бързите клавиши за групите в този раздел.
 3. Натискайте буквите, докато стигнете до командата или контролата, която искате да използвате. В някои случаи трябва първо да натиснете буквата на групата, която съдържа командата.

 Забележка   За да отмените действието, което сте започнали, и да скриете бързите клавиши, натиснете клавиша ALT.

ПокажиПромяна на фокуса на клавиатурата без използване на мишката

Друг начин да работите с програмите с лентата на Office Fluent е да местите фокуса между разделите и командите, докато стигнете до функцията, която искате да използвате. Следващата таблица показва някои начини за преместване на фокуса на клавиатурата, без да се използва мишката.

За да направите това Натиснете
Избиране на активния раздел от лентата и активиране на клавишите за достъп. ALT или F10. Натиснете отново единия от тези клавиши, за да се върнете обратно в документа и да отмените клавишите за достъп.
Преминаване към друг раздел от лентата. F10, за да изберете активния раздел, и след това стрелка надясно или стрелка наляво
Скриване или показване на лентата. CTRL+F1
Показване на контекстното меню за избраната команда. SHIFT+F10

Преместване на фокуса за избиране на всяка от следните области на прозореца:

 • Активния раздел на лентата
 • Всеки отворен прозорец на задачите
 • Лента на състоянието в долната част на екрана
 • Вашия документ
F6
Преместване на фокуса до всяка команда от лентата, съответно напред или назад. TAB или SHIFT+TAB
Придвижване съответно надолу, нагоре, наляво или надясно из елементите от лентата. Стрелка надолу, стрелка нагоре, стрелка наляво или стрелка надясно
Активиране на избраната команда или контрола от лентата. Клавиша ИНТЕРВАЛ или ENTER
Отваряне на избраното меню или галерия от лентата. Клавиша ИНТЕРВАЛ или ENTER
Активиране на команда или контрола от лентата, за да можете да промените стойност. ENTER
Приключване на променянето на стойност в контрола от лентата и придвижване на фокуса обратно в документа. ENTER
Получаване на помощ за избраната команда или контрола от лентата. (Ако няма помощна тема, свързана с избраната команда, ще се покаже обща помощна тема за програмата.) F1

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Бърза справка за Microsoft Office Word

ПокажиНай-разпространени задачи в Microsoft Word

За да направите това Натиснете
Създаване на твърд интервал. CTRL+SHIFT+интервал
Създаване на твърдо тире. CTRL+HYPHEN
Правене на буквите получерни. CTRL+B
Правене на буквите курсивни. CTRL+I
Правене на буквите подчертани. CTRL+U
Намаляване на размера на шрифта с една единица. Ctrl+)
Увеличаване на размера на шрифта с една единица. Ctrl+(
Намаляване на размера на шрифта с 1 точка. CTRL+[
Увеличаване на размера на шрифта с 1 точка. CTRL+]
Премахване на форматирането на абзац или знак. CTRL+ИНТЕРВАЛ
Копиране на избрания текст или обект. CTRL+C
Изрязване на избрания текст или обект. CTRL+X
Поставяне на текст или обект. CTRL+V
Специално поставяне CTRL+ALT+V
Поставяне само на форматиране CTRL+SHIFT+V
Отменяне на последното действие. CTRL+Z
Връщане на последното действие. CTRL+Y
Отваряне на диалоговия прозорец Броене на думи. CTRL+SHIFT+G

Работа с документи и уеб страници

ПокажиСъздаване, визуализация и записване на документи

За да направите това Натиснете
Създаване на нов документ от същия тип като текущия или последния документ. CTRL+N
Отваряне на документ. CTRL+O
Затваряне на документ. CTRL+W
Разделяне на прозореца на документа. ALT+CTRL+S
Премахване на разделянето на прозореца на документа. ALT+SHIFT+C
Записване на документ. CTRL+S

ПокажиТърсене, заместване и преглеждане на текст

За да направите това Натиснете
Търсене на текст, форматиране и специални въпроси. CTRL+F
Повторение на търсенето (след затваряне на прозореца Търсене и заместване). ALT+CTRL+Y
Заместване на текст, форматиране и специални въпроси. CTRL+H
Преминаване към страница, показалец, бележка под линия, таблица, коментар, графика или друго място. CTRL+G
Превключване между последните четири места, които сте редактирали. ALT+CTRL+Z
Отваряне на списък с опции за преглед. За избор на опция натиснете клавишите със стрелки, след което натиснете ENTER, за да прегледате документа, използвайки избраната опция. ALT+CTRL+HOME
Връщане към предишното място на редактиране. CTRL+PAGE UP
Връщане към следващото място на редактиране. CTRL+PAGE DOWN

ПокажиПревключване към друг изглед

За да направите това Натиснете
Преминете в изглед "Оформление за печат". ALT+CTRL+P
Превключване към изглед "Структура". ALT+CTRL+O
Превключване към изглед "Чернова". ALT+CTRL+N

ПокажиИзглед "Структура"

За да направите това Натиснете
Повишаване на нивото на абзац. ALT+SHIFT+стрелка наляво
Понижаване на нивото на абзац. ALT+SHIFT+стрелка надясно
Понижаване на нивото до основен текст. CTRL+SHIFT+N
Преместване на избраните абзаци нагоре. ALT+SHIFT+стрелка нагоре
Преместване на избраните абзаци надолу. ALT+SHIFT+стрелка надолу
Разгъване на текста под заглавие. ALT+SHIFT+знак "плюс"
Сгъване на текста под заглавие. ALT+SHIFT+знак "минус"
Разгъване или сгъване на целия текст или заглавия. ALT+SHIFT+A
Скриване или показване на форматирането на знаците. Клавишът наклонена черта (/) от цифровата клавиатура
Показване на първия ред от основен текст или на целия основен текст. ALT+SHIFT+L
Показване на всички заглавия със стил "Заглавие 1". ALT+SHIFT+1
Показване на всички заглавия до "Заглавие n". ALT+SHIFT+n
Вмъкване на знак за табулация. CTRL+TAB

ПокажиОтпечатване и визуализиране на документи

За да направите това Натиснете
Отпечатване на документ CTRL+P
Превключване към или от визуализация печата. ALT+CTRL+I
Преместване по визуализираната страница, когато е уголемена. Клавиши със стрелки
Преместване с една визуализирана страница, когато е намалена. Страница нагоре или страница надолу
Преминаване към първата визуализирана страница, когато е намалена. CTRL+HOME
Преминаване към последната визуализирана страница, когато е намалена. CTRL+END

ПокажиПреглеждане на документи

За да направите това Натиснете
Вмъкване на коментар. ALT+CTRL+M
Включване и изключване на проследяването на промените CTRL+SHIFT+E
Затваряне на прозореца за визуализация, ако е отворен. ALT+SHIFT+C

ПокажиИзглед "Четене на цял екран"

 Забележка   Някои екранни четци може да не са съвместими с "Четене на цял екран".

За да направите това Натиснете
Преминаване към началото на документ. HOME
Преминаване към края на документ. END
Отиване на страница х. х, ENTER
Изход от изглед "Оформление за четене". ESC

ПокажиПрепратки, бележки под линия и бележки в края на документа

За да направите това Натиснете
Маркиране на запис в таблица или съдържание. ALT+SHIFT+O
Маркиране на запис в таблица на цитираните източници (цитати). ALT+SHIFT+I
Маркиране на елемент от индекса ALT+SHIFT+X
Вмъкване на бележка под линия. ALT+CTRL+F
Вмъкване на бележка в края на документа. ALT+CTRL+D

ПокажиРабота с уеб страници

За да направите това Натиснете
Вмъкване на хипервръзка. CTRL+K
Връщане на една страница назад. ALT+стрелка наляво
Преминаване на една страница напред. ALT+стрелка надясно
Обновяване. F9

Редактиране и преместване на текст и графика.

ПокажиИзтриване на текст и графика

За да направите това Натиснете
Изтриване на един знак наляво Клавиш НАЗАД
Изтриване на една дума наляво. CTRL+НАЗАД
Изтриване на един знак надясно DELETE
Изтриване на една дума надясно. CTRL+DELETE
Изрязване на избрания текст в Office клипборда. CTRL+X
Отменяне на последното действие. CTRL+Z
Изрязване в склада. CTRL+F3

ПокажиКопиране и преместване на текст и графика

За да направите това Натиснете
Отваряне на клипборда на Office. Натиснете ALT+H, за да се придвижите до раздела Начало, след което натиснете Ф,O.
Копиране на избрания текст или графика в клипборда на Office. CTRL+C
Изрязване на избрания текст или графика в клипборда на Office. CTRL+X
Поставяне на последното добавен в клипборда на Office. CTRL+V
Преместване на текст или графика еднократно. F2 (след това преместете курсора и натиснете ENTER)
Копиране на текст или графика еднократно. SHIFT+F2 (след това преместете курсора и натиснете ENTER)
Когато е избран текст или обект, отваряне на диалоговия прозорец Създаване на нов градивен блок. ALT+F3
Когато градивният блок – например графика SmartArt – е избран, показване на контекстното меню, свързано с него. SHIFT+F10
Изрязване в склада. CTRL+F3
Поставяне на съдържанието на склада. CTRL+SHIFT+F3
Копиране на горния или долия колонтитул, използван в предишния раздел на документа. ALT+SHIFT+R

ПокажиВмъкване на специални знаци

За да вмъкнете това Натиснете
Поле CTRL+F9
Край на ред SHIFT+ENTER
Край на страница CTRL+ENTER
Край на колона CTRL+SHIFT+ENTER
Дълго тире ALT+CTRL+ЗНАК МИНУС
Средно тире CTRL+ЗНАК МИНУС
Незадължително тире CTRL+тире
Меко тире CTRL+SHIFT+тире
Мек интервал CTRL+SHIFT+интервал
Знак за авторско право ALT+CTRL+C
Знак за регистрирана търговска марка ALT+CTRL+R
Знак за търговска марка ALT+CTRL+T
Многоточие ALT+CTRL+ТОЧКА
Отварящи кавички CTRL+`(единична кавичка), `(единична кавичка)
Затварящи кавички CTRL+' (единична кавичка), ' (единична кавичка)
Двойни отварящи кавички CTRL+` (единична кавичка), SHIFT+' (единична кавичка)
Двойни затварящи кавички CTRL+' (единична кавичка), SHIFT+' (единична кавичка)
Въвеждане на автотекст ENTER (след като напишете първите няколко знака и на екрана се появи пояснение)

ПокажиВмъкване на знаци с кодове на знаци

За да направите това Натиснете
Вмъкване на Unicode знака за указания код на знак на Unicode (шестнадесетичен). Например за да вмъкнете символа за евро (Символ за евро ), въведете 20AC, задръжте ALT и натиснете X. Кода на знака, ALT+X
Откриване на Unicode знака за избрания знак ALT+X
Вмъкване на знака на ANSI за указания код на знак на ANSI (десетичен). Например за да вмъкнете символа за евро, задръжте клавиша ALT и въведете 0128 от цифровата клавиатура. ALT+кода на знака (на цифровата клавиатура)

ПокажиИзбор на текст и графика

Избирате текст, като задържите натиснат клавиша SHIFT и използвате клавишите със стрелки, за да придвижите курсора.

ПокажиРазширяване на селекция

За да направите това Натиснете
Включване на режим разширение. F8
Избор на най-близкия знак. F8 и последващо натискане на стрелка наляво или стрелка надясно
Увеличаване на размера на избран пасаж. F8 (с едно натискане се избира дума, с две – изречение и т. н.)
Намаляване на размера на избран пасаж. SHIFT+F8
Изключване на режим разширение. ESC
Разширяване на селекцията с един знак надясно. SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО
Разширяване на селекцията с един знак наляво. SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО
Разширяване на селекцията до края на думата. CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО
Разширяване на селекцията до началото на думата. CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО
Разширяване на селекцията до края на реда. SHIFT+END
Разширяване на селекцията до началото на реда. SHIFT+HOME
Разширяване на селекцията с един ред надолу. SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ
Разширяване на селекцията с един ред нагоре. SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ
Разширяване на селекцията до края на абзаца. SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ
Разширяване на селекцията до началото на абзаца. CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ
Разширяване на селекцията с един екран надолу. SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ
Разширяване на селекцията с един екран нагоре. SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ
Разширяване на селекцията до началото на документа. CTRL+SHIFT+HOME
Разширяване на селекцията до края на документа. CTRL+SHIFT+END
Разширяване на селекцията до края на прозореца. ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Разширяване на селекцията за включване на целия документ. CTRL+A
Избор на вертикален текстов блок. CTRL+SHIFT+F8 и след това използвате клавишите със стрелки; режимът на избор се прекъсва с натискане на клавиша ESC
Разширяване на селекцията до конкретно място в документа. F8+клавишите със стрелки; режимът за избор се прекъсва с натискане на клавиша ESC

ПокажиИзбор на текст и графика в таблица

За да направите това Натиснете
Избор на съдържанието на следващата клетка. TAB
Избор на съдържанието на предходната клетка. SHIFT+TAB
Разширяване на избрана област до съседните клетки. Последователно натискане на клавиш със стрелка при натиснат клавиш SHIFT
Избор на колона.

Използвайте клавишите със стрелки, за да се преместите до горната или долната клетка, след което направете едно от следните неща:

 • Натиснете SHIFT+ALT+PAGE DOWN, за да изберете колоната от горния до долния край.
 • Натиснете SHIFT+ALT+PAGE UP, за да изберете колоната от долния до горния край.
Разширяване на избрана област (блок) CTRL+SHIFT+F8 и последващо използвате на клавишите със стрелки; режимът на избор се прекъсва с натискане на клавиша ESC
Избор на цялата таблица. ALT+5 от цифровата клавиатура (при изключен NUM LOCK)

ПокажиПридвижване из документа

За да се преместите Натиснете
С един знак наляво СТРЕЛКА НАЛЯВО
С един знак надясно СТРЕЛКА НАДЯСНО
С една дума наляво CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО
С една дума надясно CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО
Един абзац нагоре CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ
Един абзац надолу CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ
С една клетка наляво (в таблица) SHIFT+TAB
С една клетка надясно (в таблица) TAB
С един ред нагоре СТРЕЛКА НАГОРЕ
С един ред надолу СТРЕЛКА НАДОЛУ
До края на реда END
До началото на реда HOME
До началото на прозореца ALT+CTRL+PAGE UP
До края на прозореца ALT+CTRL+PAGE DOWN
С един екран нагоре (превъртане) Страница нагоре
С един екран надолу (превъртане) Страница надолу
До началото на следващата страница CTRL+PAGE DOWN
До началото на предишната страница CTRL+PAGE UP
До края на документа CTRL+END
До началото на документа CTRL+HOME
До предишната редакция SHIFT+F5
След отварянето на документ, до мястото, в което сте работили при последното затваряне на документа SHIFT+F5

ПокажиПридвижване в таблица

За да се преместите Натиснете
Към следващата клетка в ред TAB
Към предишната клетка в ред SHIFT+TAB
Към първата клетка в ред ALT+HOME
Към последната клетка в ред ALT+END
Към първата клетка в колона ALT+PAGE UP
Към последната клетка в колона ALT+PAGE DOWN
Към предишния ред СТРЕЛКА НАГОРЕ
Към следващия ред СТРЕЛКА НАДОЛУ
Един ред нагоре ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ
Един ред надолу ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

ПокажиВмъкване на абзаци и знаци за табулация в таблица

За да вмъкнете Натиснете
Нови абзаци в клетка ENTER
Знаци за табулация в клетка CTRL+TAB

Форматиране на знаци и абзаци

ПокажиКопиране на форматирането

За да направите това Натиснете
Копиране на форматирането на текст. CTRL+SHIFT+C
Прилагане на изкопираното форматиране към текст. CTRL+SHIFT+V

ПокажиСмяна на шрифт или на размера му

 Забележка   Следващите клавишни комбинации не работят в режима "Четене на цял екран".

За да направите това Натиснете
Отваряне на диалоговия прозорец Шрифт, за да промените шрифта. CTRL+SHIFT+F
Увеличаване на размера на шрифта. CTRL+SHIFT+>
Намаляване на размера на шрифта. CTRL+SHIFT+<
Увеличаване на размера на шрифта с 1 пункт. CTRL+]
Намаляване на размера на шрифта с 1 пункт. CTRL+[

ПокажиПрилагане на форматиране на знаци

За да направите това Натиснете
Отваряне на диалоговия прозорец Шрифт, за да промените форматирането на знаците. CTRL+D
Смяна на регистъра на буквите. SHIFT+F3
Форматиране на всички букви като главни. CTRL+SHIFT+A
Прилагане на форматиране в получерен шрифт. CTRL+B
Прилагане на подчертаване. CTRL+U
Подчертаване на думите, но не и на интервалите. CTRL+SHIFT+W
Подчертаване на текст с двойна линия. CTRL+SHIFT+D
Прилагане на форматиране като скрит текст. CTRL+SHIFT+H
Прилагане на форматиране с курсив. CTRL+I
Форматиране на всички букви като умалени главни. CTRL+SHIFT+K
Прилагане на форматиране като долен индекс (с автоматична разредка). CTRL+SHIFT+знак за равенство
Прилагане на форматиране като горен индекс (с автоматична разредка). CTRL+SHIFT+знак плюс
Премахване на ръчното форматиране на знаците. CTRL+интервал
Промяна на шрифта на избрания текст на Symbol. CTRL+SHIFT+Р

ПокажиПоказване и копиране на текстовите формати

За да направите това Натиснете
Показване на непечатаемите знаци. CTRL+SHIFT+* (звездичка на цифровата клавиатура не работи)
Преглеждане на форматирането на текста. SHIFT+F1 (с последващо щракване върху текста с форматирането, което искате да видите)
Копиране на форматите. CTRL+SHIFT+C
Поставяне на форматите. CTRL+SHIFT+V

ПокажиЗадаване на междуредовата разредка

За да направите това Натиснете
Единична разредка. CTRL+1
Двойна разредка. CTRL+2
Разредка на 1,5 реда. CTRL+5
Добавяне или премахване на разредката от един ред преди абзаца. CTRL+0 (нула)

ПокажиПодравняване на абзаци

За да направите това Натиснете
Променяне на абзац на центриран и ляво подравнен. CTRL+E
Променяне на абзац на двустранно и ляво подравнен. CTRL+J
Променяне на абзац на дясно и ляво подравнен. CTRL+R
Ляво подравняване на абзац. CTRL+L
Отстъп на абзац отляво. CTRL+M
Премахване на отстъпа на абзац отляво. CTRL+SHIFT+M
Създаване на висящ отстъп. CTRL+T
Намаляване на висящ отстъп. CTRL+SHIFT+T
Премахване на форматирането на абзац. CTRL+Q

ПокажиПрилагане на стилове към абзац

За да направите това Натиснете
Отваряне на прозореца на задачите Прилагане на стилове. CTRL+SHIFT+S
Отваряне на прозореца на задачите Стилове. ALT+CTRL+SHIFT+S
Начало на автоформатиране. ALT+CTRL+K
Прилагане на нормален стил. CTRL+SHIFT+N
Прилагане на стил "Заглавие 1". ALT+CTRL+1
Прилагане на стил "Заглавие 2". ALT+CTRL+2
Прилагане на стил "Заглавие 3". ALT+CTRL+3

Отваряне на прозореца на задачите "Стилове".

 1. Ако прозорецът на задачите Стилове не е избран, натиснете F6, за да го изберете.
 2. Натиснете CTRL+интервал.
 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Затвори, след което натиснете ENTER.

Вмъкване и редактиране на обекти

ПокажиВмъкване на обект

 1. Натиснете ALT, С, Б, след което Б, за да отворите диалоговия прозорец Обект.
 2. Направете едно от следните неща.
  • Натиснете стрелка надолу, за да изберете тип обект, след което натиснете ENTER, за да създадете обект.
  • Натиснете CTRL+TAB, за да превключите към раздела Създаване от файл, след което напишете името на файла на обекта, който искате да вмъкнете, или намерете файла.

ПокажиРедактиране на обект

 1. С курсора, поставен вляво от обекта във вашия документ, изберете обекта, като натиснете SHIFT+стрелка надясно.
 2. Натиснете SHIFT+F10.
 3. Натиснете клавиша TAB, за да стигнете до Име на обект Обект, след което натиснете клавиша ENTER и пак натиснете ENTER.

ПокажиВмъкване на SmartArt графики

 1. Натиснете и пуснете ALT, С, след което М, за да изберете SmartArt.
 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания вид на графиката.
 3. Натиснете клавиша TAB, след което използвайте клавишите със стрелки, за да изберете графиката, която искате да вмъкнете.
 4. Натиснете клавиша ENTER.

ПокажиВмъкване на WordArt

 1. Натиснете и пуснете ALT, С, след което У, за да изберете WordArt.
 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания стил на WordArt, и след това натиснете ENTER.
 3. Напишете текста, който искате.
 4. Натиснете клавиша TAB и след това натиснете ENTER.

Циркулярни документи и свързаните с това полета

ПокажиОбединяване на циркулярни документи

 Забележка   Трябва да сте в раздела Пощенски съобщения, за да използвате тези клавишни комбинации.

За да направите това Натиснете
Визуализация на циркулярен документ ALT+SHIFT+K
Обединяване на документ. ALT+SHIFT+N
Отпечатване на циркулярния документ. ALT+SHIFT+M
Редактиране на документа с данни за циркулярен документ. ALT+SHIFT+E
Вмъкване на поле за циркулярен документ. ALT+SHIFT+F

ПокажиРабота с полета

За да направите това Натиснете
Вмъкване на поле DATE. ALT+SHIFT+D
Вмъкване на поле LISTNUM. ALT+CTRL+L
Вмъкване на поле PAGE. ALT+SHIFT+P
Вмъкване на поле TIME. ALT+SHIFT+T
Вмъкване на празно поле. CTRL+F9
Актуализиране на свързана информация в документ източник на Microsoft Office Word. CTRL+SHIFT+F7
Актуализиране на избраните полета. F9
Премахване на връзката към поле. CTRL+SHIFT+F9
Превключване между избран код на поле и резултата от него. SHIFT+F9
Превключване между всички кодове на полета и резултатите от тях. ALT+F9
Изпълнение на GOTOBUTTON или MACROBUTTON от полето, показващо резултатите от полетата. ALT+SHIFT+F9
Преминаване към следващото поле. F11
Преминаване към предишното поле. SHIFT+F11
Заключване на поле. CTRL+F11
Отключване на поле. CTRL+SHIFT+F11

Лента за езика

ПокажиРазпознаване на ръкопис

За да направите това Натиснете
Превключване между езици или клавиатурни подредби. Ляв клавиш ALT+SHIFT
Извеждане на списък с алтернативи за корекция. Клавиш със знака на Windows +C
Включване или изключване на ръкописен текст. Клавиш с емблемата на Windows +H
Включване или изключване на метод на редактиране на входа (IME – Input Method Editor) на японски със 101 клавиша. ALT+~
Включване или изключване на IME на корейски със 101 клавиша. Десен клавиш ALT
Включване или изключване на IME на китайски със 101 клавиша. CTRL+ИНТЕРВАЛ

Съвети

 • Може да изберете клавишната комбинация за превключване между езиците или клавиатурните подредби в диалоговия прозорец Допълнителни настройки на клавиши. За да отворите диалоговия прозорец Допълнителни настройки на клавиши, щракнете с десния бутон върху лентата Език и после щракнете върху Настройки. В Предпочитания щракнете върху Настройки на клавиши.
 • Клавишът с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows при повечето клавиатури се намира в долния ред клавиши.

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Справка за функционалните клавиши

ПокажиФункционални клавиши

За да направите това Натиснете
Получаване на помощ или посещаване на Microsoft Office Online. F1
Преместване на текст или графика. F2
Повторение на последното действие. F4
Избор на командата Отиди на (раздел Начало). F5
Преминаване към следващия прозорец или рамка. F6
Избор на командата Правописна проверка (раздел Преглед). F7
Разширяване на избран пасаж. F8
Актуализиране на избраните полета. F9
Показване на бързите клавиши. F10
Преминаване към следващото поле. F11
Избор на командата Запиши като (бутонът Microsoft Office).Изображение на бутон F12

ПокажиSHIFT+функционален клавиш

За да направите това Натиснете
Начало на чувствителна към контекста помощна информация или разкриване на форматирането. SHIFT+F1
Копиране на текст. SHIFT+F2
Смяна на регистъра на буквите. SHIFT+F3
Повторение на действие Търсене или Отиди на. SHIFT+F4
Преместване до последната промяна. SHIFT+F5
Преминаване към предишния прозорец или рамка (след натискане на F6). SHIFT+F6
Избор на командата Синонимен речник (раздела Преглед, групата Проверка). SHIFT+F7
Свиване на селекцията. SHIFT+F8
Превключване между код на поле и резултата от него. SHIFT+F9
Извеждане на контекстно меню. SHIFT+F10
Преминаване към предишното поле. SHIFT+F11
Избор на командата Запиши (бутонът Microsoft Office).Изображение на бутон SHIFT+F12

ПокажиCTRL+функционален клавиш

За да направите това Натиснете
Избор на командата Визуализация на печата (бутонът Microsoft Office).Изображение на бутон CTRL+F2
Изрязване в склада. CTRL+F3
Затваряне на прозореца. CTRL+F4
Преминаване към следващия прозорец. CTRL+F6
Вмъкване на празно поле. CTRL+F9
Увеличаване на прозореца на документа. CTRL+F10
Заключване на поле. CTRL+F11
Избор на командата Отвори (бутонът Microsoft Office).Изображение на бутон CTRL+F12

ПокажиCTRL+SHIFT+функционален клавиш

За да направите това Натиснете
Вмъкване на съдържанието на склада. CTRL+SHIFT+F3
Редактиране на показалец. CTRL+SHIFT+F5
Преминаване към предишния прозорец. CTRL+SHIFT+F6
Актуализиране на свързана информация в документ източник на Office Word 2007. CTRL+SHIFT+F7
Разширяване на избрана област или блок CTRL+SHIFT+F8 и след това натиснете клавиш със стрелка
Премахване на връзката към поле. CTRL+SHIFT+F9
Отключване на поле. CTRL+SHIFT+F11
Избор на командата Печат (бутонът Microsoft Office).Изображение на бутон CTRL+SHIFT+F12

ПокажиALT+функционален клавиш

За да направите това Натиснете
Преминаване към следващото поле. ALT+F1
Създаване на нов Градивен блок. ALT+F3
Изход от Office Word 2007. ALT+F4
Възстановяване на размера на прозореца на програмата. ALT+F5
Връщане от отворен диалогов прозорец към документа, за такива диалогови прозорци, които поддържат това – например Търсене и заместване. ALT+F6
Намиране на следващата правописна или граматична грешка. ALT+F7
Изпълнение на макрос. ALT+F8
Превключване между всички кодове на полета и резултатите от тях. ALT+F9
Увеличаване на прозореца на програмата. ALT+F10
Показване на текста на програма на Microsoft Visual Basic. ALT+F11

ПокажиALT+SHIFT+функционален клавиш

За да направите това Натиснете
Преминаване към предишното поле. ALT+SHIFT+F1
Избор на командата Запиши (бутонът Microsoft Office).Изображение на бутон ALT+SHIFT+F2
Показва прозореца на задачите Изследване. ALT+SHIFT+F7
Изпълнение на GOTOBUTTON или MACROBUTTON от полето, показващо резултатите от полетата. ALT+SHIFT+F9
Показва меню или съобщение за умно етикетче. ALT+SHIFT+F10

ПокажиCTRL+ALT+функционален клавиш

За да направите това Натиснете
Показване на системната информация на Microsoft. CTRL+ALT+F1
Избор на командата Отвори (бутонът Microsoft Office).Изображение на бутон CTRL+ALT+F2

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

 
 
Отнася се за:
Word 2007