Вмъкване или изтриване на бележка под линия или бележка в края

Бележките под линия и в края на документа се използват в отпечатаните документи за пояснения, коментари или препратки към текстове в документи. Може да използвате бележки под линия за подробни коментари, а бележките в края на документа – за цитирани източници.

 Забележка   Ако искате да създадете библиография, можете да намерите командите за създаване и управляване на източници и цитати в раздела Препратки в групата Цитати и библиография.

В тази статия


За бележките под линия и в края на документа

Една бележка под линия или в края на документа се състои от две свързани части знак за препратка (Маркер за препратка към бележка. Число, знак или комбинация от знаци, които показват, че допълнителна информация се съдържа в бележка под линия или бележка в края на документа.) и съответния му текст на самата бележка.


Пример за бележки под линия и в края на документа

Означение 1 Препратки към бележки под линия и в края на документа
Означение 2 Разделителен ред
Означение 3 Текст на бележка под линия
Означение 4 Текст на бележка в края

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Вмъкване на бележка под линия или бележка в края

Microsoft Office Word автоматично номерира вместо вас бележките под линия и в края на текста, след като укажете схема на номериране. Можете да използвате една схема на номериране или различни схеми на номериране за всеки раздел (Раздел. Част от документ, в който задавате определени опции за форматиране на страница. Създавате нов раздел, когато искате да промените както свойствата, така и номерирането на редовете, броя на колоните или колонтитулите.) на документа.

Когато добавите, изтриете, или преместите бележки, които са номерирани автоматично, Word преномерира знаците за препратка към бележките под линия и бележките в края.

 Забележка   Ако бележките под линия във вашия документ са номерирани неправилно, вашият документ може да съдържа проследени промени. Приемете проследените промени, за да може Word да номерира правилно бележките под линия и бележките в края.

 1. В изгледа "Оформление за печат" (Изглед "Оформление за печат". Изглед на документ или друг обект по начина, по който би изглеждал, след като се отпечата. Например, елементи като колонтитули, колони и текстови полета се появяват на истинските си места.) щракнете на мястото, където искате да вмъкнете знака за препратка към бележката.
 2. В раздела Препратки, в групата Бележки под линия щракнете върху Вмъкни бележка под линия или Вмъкни бележка в края.

Изображение на лентата на Word

Клавишна комбинация  За да вмъкнете следваща бележка под линия, натиснете CTRL+ALT+F. За да вмъкнете следваща бележка в края, натиснете CTRL+ALT+D.

По подразбиране Word поставя бележките под линия в края на всяка страница, а бележки в края – в края на документа.

 1. За да направите промените във формата на бележките под линия или бележките в края, щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Бележки под линия и направете едно от следните неща:
  • В полето Формат на числата изберете желания формат.
  • За да използвате знак по избор, вместо традиционния формат на номерата, щракнете върху Символ до Знак по избор, след което изберете знак от наличните символи.
 2. Щракнете върху Вмъкни.

 Забележка   Това няма да промени съществуващите символи. Само ще добави нови.

Word вмъква номера на бележката и поставя точката на вмъкване до номера на бележката.

 1. Въведете текста на бележката.
 2. Щракнете двукратно върху номера на бележката под линия или бележката в края, за да се върнете към маркер за препратка в документа.

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Променяне на числовия формат на бележки под линия или бележки в края на документа

 1. Поставете точката на вмъкване в раздела (Раздел. Част от документ, в който задавате определени опции за форматиране на страница. Създавате нов раздел, когато искате да промените както свойствата, така и номерирането на редовете, броя на колоните или колонтитулите.), в който искате да промените формата на бележките под линия или в края на документа. Ако документът не е разделен на раздели, поставете точката на вмъкване на произволно място в документа.
 2. В раздела Препратки щракнете върху "Стартиране на диалогов прозорец" Горни и долни колонтитули.
 1. Щракнете върху Бележки под линия или Бележки в края.
 2. В полето Формат на числата изберете желаната опция.
 3. Щракнете върху Приложи.

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Създаване на съобщение за продължение на бележка под линия или бележка в края

Ако някоя бележка под линия или бележка в края е твърде дълга, за да се побере на страницата, можете да създадете съобщение за продължение, за да уведомите читателя, че тя ще продължи на следващата страница.

 1. Уверете се, че сте в изгледа "Чернова", като щракнете върху Чернова до Изглед в лентата на състоянието.
 2. В раздела Препратки, в групата Бележки под линия щракнете върху Покажи бележки.

Изображение на лентата на Word

 1. Ако документът ви съдържа както бележки под линия, така и бележки в края, се появява съобщение. Изберете да прегледате бележките под линия или прегледате бележките в края, а след това щракнете върху OK.
 2. В списъка на екрана за бележки щракнете върху Съобщение за продължение на бележка под линия или Съобщение за продължение на бележка в края.
 3. В прозореца за бележки въведете текста, който искате да използвате за съобщението за продължение. Например въведете Бележките продължават на следващата страница.

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Изтриване на бележка под линия или бележка в края

Когато искате да изтриете бележка, трябва да работите със знака за препратка към бележката в прозореца на документа, а не с текста в бележката.


Знак за препратка към бележка в документ

Означение 1 Знак препратка към бележка

Ако изтриете автоматично номериран знак за препратка към бележка, Word преномерира отново бележките.

Изтриване на бележка

 • В документа изберете знака за препратка към бележката под линия или бележката в края, която искате да изтриете, след което натиснете клавиша DELETE.

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

 
 
Отнася се за:
Word 2007