Типове файлове, които не може да се добавят към списък или библиотека

Като сървърен администратор можете да използвате централното администриране, за да ограничите качването или извличането на определени видове файлове според файловото разширение. Например файл с разширение .exe може потенциално да съдържа код, който се изпълнява на клиентски компютри, когато файлът се изтегли. Ако файловото разширение .exe се блокира, потребителите не може да качат или изтеглят файл с разширение .exe. Като блокирате този файлов тип, потенциално опасно съдържание в .exe файла не може да се изтегли или да се изпълни на клиентски компютри. С тази функция не се предотвратява всяко използване според файловите типове, нито това е нейното предназначение.

 Забележка   Полезно е за собствениците на сайта и за останалите потребители на сайта да знаят кои файлови типове са блокирани, за да разберат защо не могат да качват определени типове файлове. Ако не знаете кои типове файлове са блокирани, обърнете се към вашия сървърен администратор.

По подразбиране са блокирани няколко стандартни файлови разширения, включително файловите разширения, които се смятат за файлове, изпълними от Windows Explorer. Файловете с кръгли скоби { или } също се блокират автоматично. Файловите разширения, блокирани по подразбиране, са показани в следващата таблица.

Разширение на файл Тип на файла
.ade Разширение на проект на Microsoft Access
.adp Проект на Microsoft Access
.app Файл с приложение
.asa Файл с ASP декларации
.ashx Файл с уеб манипулатор за ASP.NET. Уеб манипулаторите са програмни модули, които обработват необработените HTTP заявки, получени от ASP.NET.
.asmx Файл източник с ASP.NET уеб услуги
.asp Active Server Pages
.bas Модул с клас на Microsoft Visual Basic
.bat Файл за пакетна обработка
.cdx Съставен индекс
.cer Файл със сертификат
.chm Компилиран HTML файл за помощ
.class Файл от клас на Java
.cmd Команден скрипт за Microsoft Windows NT
.com Програма за Microsoft MS-DOS
.config Конфигурационен файл
.cpl Разширение на контролния панел
.crt Сертификат за защита
.csh Скриптов файл
.dll Библиотека за динамично свързване на Windows
.exe Програма
.fxp Компилирана програма за Microsoft Visual FoxPro
.hlp Помощен файл:
.hta HTML програма
.htr Скриптов файл
.htw HTML документ
.ida Файл на Internet Information Services
.idc Свързващ файл за Интернет база данни
.idq Файл с Интернет заявка за данни
.ins Услуга за Интернет наименуване
.isp Настройки на Интернет комуникациите
.its Файл с набор от Интернет документи
.jse Кодиран скриптов файл за JScript
.ksh Скриптов файл за обвивката на Корн
.lnk Пряк път
.mad Пряк път
.maf Пряк път
.mag Пряк път
.mam Пряк път
.maq Пряк път
.mar Пряк път
.mas Съхранена процедура на Microsoft Access
.mat Пряк път
.mau Пряк път
.mav Пряк път
.maw Пряк път
.mda Добавка за Microsoft Access
.mdb Програма за Microsoft Access
.mde MDE база данни за Microsoft Access
.mdt Файл с данни на Microsoft Access
.mdw Работна група на Microsoft Access
.mdz Програма съветник за Microsoft Access
.msc Документ на Microsoft Common Console
.msh Помощник на Microsoft Agent за скриптове
.msh1 Помощник на Microsoft Agent за скриптове
.msh1xml Помощник на Microsoft Agent за скриптове
.msh2 Помощник на Microsoft Agent за скриптове
.msh2xml Помощник на Microsoft Agent за скриптове
.mshxml Помощник на Microsoft Agent за скриптове
.msi Пакет за инсталиране на Microsoft Windows
.msp Файл с пакет корекции за програмата за инсталиране на Windows
.mst Файлове източници за Visual Test
.ops Файл с настройки за профил за Microsoft Office
.pcd Photo CD образ или компилиран скрипт за Microsoft Visual Test
.pif Пряк път до програма за MS-DOS
.prf Системен файл
.prg Файлове с първичен програмен текст
.printer Файл за печат
.pst Файл с лични папки за Microsoft Outlook
.reg Записи за регистрационен файл
.rem Файл за поддръжка на базата данни ACT!
.scf Команден файл за Windows Explorer
.scr Скрийнсейвър
.sct Скриптов файл
.shb Пряк път за Windows
.shs Обект Shell Scrap
.shtm HTML файл, съдържащ директиви за сървърната страна
.shtml HTML файл, съдържащ директиви за сървърната страна
.soap Файл за Simple Object Access Protocol
.stm HTML файл, съдържащ директиви за сървърната страна
.url Еднозначно местоположение на ресурс (пряк път в Интернет)
.vb Файл за Microsoft Visual Basic Scripting Edition (Visual Basic Scripting Edition (VBScript) (Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Подмножество на езика за програмиране Visual Basic for Applications, оптимизирано за програмиране за уеб. Както при Microsoft JScript, кодът на VBScript се вгражда в HTML документи.))
.vbe Шифрован скриптов файл за VBScript
.vbs Файл на VBScript
.ws Скриптов файл на Windows
.wsc Скриптов компонент на Windows
.wsf Скриптов файл на Windows
.wsh Файл с настройки на хоста на скрипт за Windows

Сървърните администратори може да използват централното администриране, за да изберат файловите разширения, които ще блокират за целия сървър или сървърна група. Тъй като списъкът с блокираните файлови типове се поддържа от файловото разширение, всеки файл, използващ файлово разширение на на списъка, не може да се качи или изтегли без оглед на предназначението за употреба на файла. Например, ако .asp е в списъка с разширения за блокиране, с тази функция се блокират всички .asp файлове на сървъра дори и да се използват за поддръжка на компоненти за уеб сайтове на друг сървър в сървърната група. Ако даден файл завършва с точка (.), предходните знаци също се проверяват за списъка с блокирани файлови разширения. Например ако .exe е в списъка с блокирани файлови разширения, файлът, наречен "име на файл.exe", също е блокиран. Следващият списък показва различни начини за представяне на един и същ файл, всичките от които се блокират, ако .hta разширението е в списъка с блокирани файлови разширения.

  • име на файл.hta
  • име на файл.hta.
  • име на файл.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}
  • име на файл.hta::$DATA

Може да определите файловете, които ще бъдат блокирани за уеб сайтовете на вашите сървъри, като промените списъка с блокирани файлови разширения в централното администриране. Може допълнително да блокирате файлови разширения (до 1024 типа файлове), като ги добавите към списъка на страниците на централната администрация, или като премахнете блокиране, като изтриете файловото разширение от списъка. Когато променяте списъка с файлови разширения, промяната засяга както новите файлове, добавени към уеб сайта, така и файловете, които са вече публикувани на уеб сайта. Например ако библиотеката с документи (Библиотека с документи. Папка, в която се съхранява колекция от файлове, които често използват един и същ шаблон. Всеки файл в библиотеката е свързан с информация, дефинирана от потребителя, която се показва в списъка със съдържание на тази библиотека.) съдържа .doc файл и ако вие добавите .doc разширение към списъка с блокирани файлови разширения, потребителите няма да може повече да отварят .doc файла в библиотеката с документи. Потребителите ще могат да преименуват или изтриват файл с блокирано файлово разширение, но няма да могат да извършват други действия.

 
 
Отнася се за:
SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0