Таблица с ASCII знаци

Отнася се за
Версия 2003 на следните програми на Microsoft Office: Access 2003,
Excel 2003, FrontPage® 2003, InfoPath™ 2003, OneNote® 2003,
Outlook® 2003, PowerPoint® 2003, Project 2003, Publisher 2003,
Visio® 2003 и Word 2003

Версия 2002 на следните програми на Microsoft Office: Access 2002,
Excel 2002, FrontPage® 2002, Outlook® 2002, PowerPoint® 2002,
Project 2002, Publisher 2002, Visio® 2002 и Word 2002

Числата са езикът на компютрите. Как компютърът използва азбуката, за да комуникира с програми и други компютри? Единият начин е чрез конвертиране на набор от знаци (Набор от знаци. Група азбучни, цифрови и други знаци, които си приличат по нещо. Например стандартният набор от знаци ASCII включва букви, числа, символи и управляващи кодове, които представляват кодовата таблица ASCII.) в цифрово представяне.

Поради нужда от стандарт през 60-те години се появява Американската стандартна таблица със знаци за обмен на информация (ASCII) (ASCII. Код, който представя знаците в английския език като числа. На всеки знак отговаря число от 0 до 127. Повечето компютри използват ASCII, за да представят текст или за да прехвърлят данни от един компютър на друг.) (произнася се "аски"). ASCII таблицата съдържа 128 числа, които съответстват на знаци (Знак. Буква, число, пунктуационен знак или символ.). Чрез ASCII таблицата компютрите могат да съхраняват и обменят данни с други компютри и програми.

Текстът, форматиран с ASCII таблицата, не съдържа информация за получер, курсив и шрифтове. Когато използвате Microsoft Notepad или записвате файл като обикновен текст в Microsoft Office Word се използва ASCII таблицата. Вероятно сте чели обяви за работа, в които работодателят иска автобиографиите в ASCII формат. Това означава, че независимо по какъв начин пращате автобиографията (по електронна поща, факс или на хартия), работодателят я иска без форматиране. Големите фирми обикновено сканират автобиографиите, а форматираният с ASCII текст е подходящ за софтуер за сканиране и оптично разпознаване (OCR) (OCR. Оптично разпознаване на текст. Превръща изображения на текст, като сканирани документи в текстови знаци.).

Вмъкване на ASCII знак в документ

 Забележка   Тази функция изисква Excel, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Project, Publisher, Word или Visio.

Освен въвеждането на знак от клавиатурата, можете да използвате кода на символа като клавишна комбинация. За да вмъкнете символа за градус например, трябва да натиснете и задържите клавиша ALT и да въведете 0176 на цифровата клавиатура.

  • За да въведете ASCII знак от таблиците по-долу, натиснете и задръжте клавиша ALT, докато въвеждате цифровия еквивалент.

За да вмъкнете символа за градус например, трябва да натиснете и задържите клавиша ALT и да въведете 0176 на цифровата клавиатура.

 Забележка   За въвеждането на числата трябва да използвате цифровата клавиатура, а не основната. Проверете дали клавишът NUM LOCK е включен, ако клавиатурата го изисква за въвеждане от цифровата клавиатура.

Печатаеми ASCII знаци

Числата 32–126 съответстват на знаци от клавитурата, които можете да видите при преглед или печат на документи. Числото 127 отговаря на командата DELETE.

ПокажиASCII таблица с печатаеми знаци

Десетично число Знак Десетично число Знак
32 интервал 80 P
33 ! 81 Q
34 " 82 R
35 # 83 S
36 $ 84 T
37 % 85 U
38 & 86 V
39 ' 87 w
40 ( 88 X
41 ) 89 Y
42 * 90 Z
43 + 91 [
44 , 92 \
45 - 93 ]
46 . 94 ^
47 / 95 _
48 0 96 `
49 1 97 a
50 2 98 b
51 3 99 c
52 4 100 d
53 5 101 e
54 6 102 f
55 7 103 g
56 8 104 h
57 9 105 i
58 : 106 j
59 ; 107 k
60 < 108 l
61 = 109 m
62 > 110 n
63 ? 111 o
64 @ 112 p
65 A 113 q
66 B 114 r
67 C 115 s
68 D 116 t
69 E 117 u
70 F 118 v
71 G 119 w
72 H 120 x
73 I 121 y
74 J 122 z
75 K 123 {
76 L 124 |
77 M 125 }
78 N 126 ~
79 O 127 DEL

Разширени печатаеми ASCII знаци

Разширените ASCII знаци отговарят на нуждата от повече знаци. Разширената ASCII таблица включва 128 знака от стандартната ASCII таблица (числата 0–32 се показват в следващата таблица), както и още 128, като общо знаците са 256. Въпреки тези допълнителни знаци, в някои езици има символи, за които дори 256 знака не достигат. Поради тази причина ASCII таблицата има няколко разновидности с цел да обхване регионални знаци и символи.

Например, ASCII таблицата, позната още като ISO 8859-1, се използва от много софтуерни програми за езици в Северна Африка, Западна Европа, Австралия и Африка.

ПокажиРазширена таблица с печатаеми ASCII знаци

Десетично число Знак Десетично число Знак
128 Ç 192
129 ü 193
130 é 194
131 â 195
132 ä 196
133 à 197
134 å 198
135 ç 199
136 ê 200
137 ë 201
138 è 202
139 ï 203
140 î 204
141 ì 205
142 Ä 206
143 Å 207
144 É 208
145 æ 209
146 Æ 210
147 ô 211
148 ö 212 Ô
149 ò 213
150 û 214
151 ù 215
152 ÿ 216
153 Ö 217
154 Ü 218
155 ¢ 219
156 £ 220
157 ¥ 221
158 222
159 ƒ 223
160 á 224 α
161 í 225 ß
162 ó 226 Γ
163 ú 227 π
164 ñ 228 Σ
165 Ñ 229 σ
166 ª 230 µ
167 º 231 τ
168 ¿ 232 Φ
169 233 Θ
170 ¬ 234 Ω
171 ½ 235 δ
172 ¼ 236
173 ¡ 237 φ
174 « 238 ε
175 » 239
176 240
177 241 ±
178 242
179 243
180 244
181 245
182 246 ÷
183 247
184 248
185 249
186 250 ·
187 251
188 252
189 253 ²
190 254
191 255  

ASCII управляващи непечатаеми знаци

Числата 0–31 в ASCII таблицата съответстват на управляващи знаци, които се използват за управление на периферни устройства като принтери. Например, 12 съответства на функцията за подаване на лист/нова страница. Тази команда инструктира принтера да пропусне горната част на следващата страница.

ПокажиASCII таблица с управляващи непечатаеми знаци

Десетично число Знак Десетично число Знак
0 null 16 превключване към данни
1 начало на заглавка 17 управление на устройство 1
2 начало на текст 18 управление на устройство 2
3 край на текст 19 управление на устройство 3
4 край на предаване 20 управление на устройство 4
5 заявка 21 отрицателен отговор
6 отговор 22 синхронизиран престой
7 звънче 23 край на блок на предаване
8 обратно 24 отказ
9 хоризонтален табулатор 25 край на носител
10 подаване ред/нов ред 26 заместващ
11 вертикален табулатор 27 превключване
12 подаване формуляр/нова страница 28 файлов разделител
13 връщане на каретката 29 групов разделител
14 излизащ знак 30 разделител на записи
15 влизащ знак 31 разделител на единици

Допълнение на ASCII таблицата

Друга по-нова таблица със знаци е т. нар. Unicode (Unicode. Стандарт за кодиране на знаци, разработен от Unicode Consortium. Чрез използването на повече от един байт за представянето на един знак, Unicode позволява почти всички писмени езици в света да бъдат представени от един набор от знаци.) таблица. Тъй като е много по-голяма, тя съдържа 65 536 знака, а не 128 или 256. Този по-голям обем позволява на повечето знаци от различни езици да бъдат включени в един набор от знаци.

 
 
Отнася се за:
Excel 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003