Функция MATCH

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията (Функция. Предварително написана формула, която взима една или повече стойности, извършва операция и връща една или повече стойности. Използвайте функции, за да опростите и скъсите формулите в работен лист, особени тези, които изпълняват сложни или дълги изчисления.) MATCH в Microsoft Office Excel.

Описание

Функцията MATCH извършва търсене за конкретен елемент в диапазон (Диапазон. Две или повече клетки в лист. Клетките в диапазон могат да са съседни или не.) от клетки и след това връща относителната позиция на елемента в диапазона. Например, ако диапазонът A1:A3 съдържа стойностите 5, 25 и 38, тогава формулата

=MATCH(25,A1:A3,0)

връща числото 2, тъй като 25 е вторият елемент в диапазона.

Използвайте MATCH вместо една от функциите LOOKUP, когато имате нужда от позицията на елемент в диапазон, а не от самия елемент. Например можете да използвате функцията MATCH, за да предоставите стойност за аргумента row_num във функцията INDEX.

Синтаксис

MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])

Синтаксисът на функцията MATCH има следните аргументи (Аргумент. Стойност, която дава информация за действие, събитие, метод, свойство, функция или процедура.):

 • lookup_value    Задължително. Стойността, която искате да намерите в lookup_array. Например когато търсите номера на някого в телефонен указател, използвате името му като стойност за търсене, но това, което искате да получите, е телефонният му номер.

Аргументът lookup_value може да бъде стойност (число, текст или логическа стойност) или препратка към число, текст или логическа стойност.

 • lookup_array    Задължително. Диапазонът от клетки, в който се извършва търсенето.
 • match_type    Незадължително. Едно от числата -1, 0 или 1. Аргументът match_type задава как Excel да съгласува lookup_value със стойностите в lookup_array. Стойността по подразбиране за този аргумент е 1.

В следната таблица е описано как функцията намира стойности въз основа на настройката на аргумента match_type.

Match_type Поведение
1 или пропуснато MATCH намира най-голямата стойност, която е по-малка или равна на lookup_value. Стойностите в аргумента lookup_array трябва да бъдат подредени във възходящ ред, например: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE.
0 MATCH намира първата стойност, която е точно равна на lookup_value. Стойностите в аргумента lookup_array могат да бъдат в произволен ред.
-1 MATCH намира най-малката стойност, която е по-голяма или равна на lookup_value. Стойностите в аргумента lookup_array трябва да бъдат подредени в низходящ ред, например: TRUE, FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2, ... и т. н.

 Забележки 

 • MATCH връща позицията на намерената стойност в lookup_array, а не самата стойност. Например MATCH("b",{"a","b","c"},0) връща 2, което е относително положение на "b" в масива {"a","b","c"}.
 • При търсенето MATCH не прави разлика между главни и малки букви в текстовите стойности.
 • Ако MATCH не успее да намери съвпадение, връща стойността за грешка #N/A.
 • Ако match_type е 0 и lookup_value е текстов низ, можете да използвате заместващи символи – въпросителен знак (?) и звездичка (*) в аргумента lookup_value. Въпросителният знак съответства на единичен знак; звездичката съответства на всяка поредица от знаци. Ако искате да намерите самия въпросителен знак или звездичка, напишете тилда (~) преди знака.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

ПокажиКак да копирам пример?

 1. Изберете примера в тази статия. Ако копирате примера в Excel Web App, копирайте и поставяйте клетките една по една.

 Важно   Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

Избиране на пример от помощта

Избиране на пример от “Помощ”
 1. Натиснете CTRL+C.
 2. Създайте празна работна книга или работен лист.
 3. В работния лист изберете клетка A1 и натиснете CTRL+V. Ако работите в Excel Web App, повторете копирането и поставянето за всяка клетка в примера.

 Важно   За да работи примерът, както трябва, трябва да го поставите в клетка A1 на работния лист.

 1. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

След като копирате примера в празен работен лист, можете да го промените така, че да отговаря на вашите нужди.


 
1
2
3
4
5
6


7

8

9
A B C
Продукт Брой
Банани 25
Портокали 38
Ябълки 40
Круши 41
Формула Описание Резултат
=MATCH(39,B2:B5,1) Тъй като няма точно съвпадение, връща се позицията на следващата най-ниска стойност (38) в диапазона B2:B5. 2
=MATCH(41,B2:B5,0) Позицията на стойността 41 в диапазона B2:B5. 4
=MATCH(40,B2:B5,-1) Връща грешка, защото стойностите в диапазона B2:B5 не са в низходящ ред. #N/A
 
 
Отнася се за:
Excel 2007