Примери за често използвани формули

Условни

Проверяване дали едно число е по-голямо от или по-малко от друго число

Създаване на условни формули с помощта на функцията IF

Показване и скриване на нулеви стойности

Търсене на стойности в списък

Дата и час

Сумиране на дати

Сумиране на времена

Изчисляване на разликата между две дати

Изчисляване на разликата между две времена

Преобразуване на часове

Преброяване на дните преди определена дата

Вмъкване на юлиански дати

Вмъкване на текущата дата и час в клетка

Показване на дати като дни от седмицата

Финансови

Изчисляване на текущ баланс

Създаване на таблица за умножение

Математически

Сумиране на числа

Calculate percentages

Изчисляване на средната стойност на числа

Изчисляване на медианата на група числа

Намиране на най-малкото или най-голямото число в диапазон

Преобразуване на измервания

Преброяване на клетките, които съдържат числа

Брой на числата, по-големи или по-малки от зададено число

Деление на числа

Скриване на стойностите за грешки и индикаторите за грешки в клетките

Умножаване на числа

Повдигане на число на степен

Закръгляване на число

Изваждане на числа

Текстови

Променяне на регистъра на текст

Проверяване дали една клетка съдържа текст

Комбиниране на първо и фамилно име

Комбиниране на текст и числа

Комбиниране на текст с дата или час

Сравняване на съдържанието на клетки

Брой на непразните клетки

Премахване на знаци от текст

Премахване на интервали от началото и края на клетка

Повтаряне на знак в клетка

Преброяване на уникалните елементи в списък

 
 
Отнася се за:
Excel 2003