Създаване на отчет с обобщена таблица

 1. Отворете работната книга, където искате да създадете отчет с обобщена таблица (Отчет с обобщена таблица. Интерактивен отчет с кръстосана табулация, който обобщава и анализира данни, например записи от база данни, от различни източници, включително външни спрямо Excel.).

Ако извлечените данни са от OLAP (OLAP. Технология за бази данни, оптимизирана за заявки и отчети, вместо транзакции за обработка. OLAP данните са организирани йерархично и се съхраняват в кубове, а не в таблици.) база данни или ако Office Data Connection връща данните като празен отчет с обобщена таблица, продължете със стъпка 6 по-долу.

 • Ако сте базирали отчета върху списък или база данни на Excel, щракнете върху клетка в списъка или базата данни.
 1. В менюто Данни щракнете върху Отчет в обобщена таблица и обобщена диаграма.
 2. В стъпка 1 на съветника за обобщена таблица и обобщена диаграма следвайте инструкциите и щракнете върху Обобщена таблица под Какъв тип отчет искате да създадете?
 3. Следвайте инструкциите в стъпка 2 на съветника.
 4. Следвайте инструкциите в стъпка 3 на съветника и след това решете дали да оформите отчета на екрана или във съветника.

Обикновено можете да оформите отчета върху екрана и този метод се препоръчва. Използвайте съветника за оформяне на отчета само ако очаквате извличането от голям външен източник на данни да бъде бавно или ако трябва да зададете полетата за страници (Поле на страница. Поле, на което е зададена ориентация на страница в отчет с обобщена таблица или диаграма. Можете или да покажете резюме на всички елементи в поле на страница, или само по един, при което се филтрират данните за всички други елементи.) да извличат данните страница по страница. Ако не сте сигурни, опитайте да оформите отчета върху екрана. Ако е необходимо, можете да се върнете към съветника.

 1. Направете едно от следните неща:

ПокажиОформяне на отчета върху екрана

 1. От прозореца Списък с полета на обобщена таблица плъзнете полетата с данни, които искате да покажете в редове, в областта за пускане, надписана “Пуснете полетата за редове тук”.

Ако не виждате списъка на полетата, щракнете в очертанията на областите за пускане на обобщената таблица и се уверете, че бутонът Покажи списък на полетата Изображение на бутон е натиснат.

За да видите какви нива на подробност са налични в полетата, които имат нива, щракнете върху Поле със знак “плюс” до полето.

 1. Плъзнете полетата с данни, които искате да покажете в колони, в областта за пускане, надписана “Пуснете полетата за колони тук”.
 2. Плъзнете полетата, съдържащи данните, които искате да обобщите, в областта с надпис “Пуснете за елементи от данни тук”.

Само полета, които имат икона Икона за поле или Икона за поле с данни могат да се плъзгат в тази област.

Ако добавите повече от едно поле с данни, подредете тези полета в желания ред: Щракнете с десния бутон върху поле с данни, посочете към Подреждане в контекстното меню и използвайте командите в менюто Подреждане, за да преместите полето.

 1. Плъзнете полетата, които искате да се използват като полета за страници, в областта с надпис “Пуснете полетата за страници тук”.
 2. За да пренаредите полетата, плъзнете ги от една област в друга. За да премахнете поле, плъзнете го извън отчета с обобщена таблица.

За да скриете очертанията на областта за пускане, щракнете върху клетка извън отчета с обобщена таблица.

 Забележка   Ако данните се появяват много бавно, когато оформяте отчета, щракнете върху Винаги показвай елементите Изображение на бутон в лентата с инструменти Обобщена таблица, за да изключите началното показване на данни. Ако извличането все още е много бавно или се появяват съобщения за грешки, щракнете върху Отчет в обобщена таблица и обобщена диаграма в менюто Данни и оформете отчета в съветника.

ПокажиОформяне на отчета в съветника

Ако сте излезли от съветника, щракнете върху Отчет в обобщена таблица и обобщена диаграма в менюто Данни, за да се върнете в него.

 1. В стъпка 3 на съветника щракнете върху Оформление.
 2. От групата бутони на полета отдясно плъзнете желаните полета в областите РЕД и КОЛОНА на диаграмата.
 3. Плъзнете полетата, съдържащи данните, които искате да обобщите, в областта за данни.
 4. Плъзнете полетата, които искате да използвате като полета за страници, в областта за страници.

Ако искате Excel да извлича данните страница по страница, така че да можете да работите с големи обеми данни източник, щракнете двукратно върху полето за страница, щракнете върху Разширени, щракнете върху Обръщай се към източника на външни данни при избора на всеки елемент и след това щракнете двукратно върху OK (Тази опция не е налична при някои типове данни източник, включително OLAP бази данни и Office Data Connections.

 1. За да пренаредите полетата, плъзнете ги от една област в друга. Някои полета могат да се използват само в някои от областите; ако пуснете поле в област, където не може да се използва, полето няма да се появи в областта.
 2. За да премахнете поле, плъзнете го извън диаграмата.
 3. Когато сте доволни от оформлението, щракнете върху OK и след това щракнете върху Готово.
 
 
Отнася се за:
Excel 2003